• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 09I02-03-V04 - Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery
Splníme Vám viac ako len 3 želania

09I02-03-V04 - Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 08. 2023
Poznámka K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Predmet podpory

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

Operačné programy

 • Veda, výskum, inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, t. j.:

 • osoby zapísané v Obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnenými v tejto výzve sú aktivity zamerané na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v nasledovných oblastiach digitalizácie: kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, automatizácia a digitálne procesy, cloudové technológie, optimalizácia interných procesov, dáta a analytika, elektronický obchod (e-commerce), digitalizácia priemyslu a výroby, digitalizácia financií, digitalizácia internetu vecí (IoT).

Pre oprávnené aktivity je akceptovaný výstup vo forme návrhu individualizovaného riešenia digitalizácie podniku popísaného formou štúdie, analýzy, návrhu postupov alebo procesov digitalizácie, a pod.

Z hľadiska obsahovej stránky projektu, projekt musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • navrhované realizované činnosti sú prínosné a jednoznačne dôjde k vyriešeniu zadania/problému/požiadavky súvisiaceho s digitalizáciou podniku žiadateľa,
 • žiadateľ má po realizácii návrhu riešenia popísaného v projekte zrejmý potenciál zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom digitalizácie podniku.

Dĺžka realizácie projektu

Posudzovanie žiadostí sa bude vykonávať priebežne počas doby trvania výzvy. Žiadateľ môže predložiť žiadosť kedykoľvek najskôr 1 mesiac odo dňa vyhlásenia výzvy, t. j. od 14.08.2023 do dňa jej uzavretia.

Ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31.12.2025. Doba realizácie projektu je najviac 9 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

Alokácia výzvy je 14 634 000 EUR

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 85 2 000 15 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85 2 000 15 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85 2 000 15 000

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky sa pre účely tejto výzvy považujú výdavky na vypracovanie individualizovaného riešenia pre podnik v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

Z hľadiska časovej oprávnenosti musia výdavky projektu vzniknúť najskôr v deň začatia realizácie projektu, (pri rešpektovaní podmienky, že deň začatia realizácie projektu nesmie predchádzať dňu vyhlásenia tejto výzvy) a najneskôr v deň ukončenia vecnej realizácie projektu, nie však neskôr ako 31.12.2025.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom