• EDOTÁCIE
  • Články
  • Bioplynové stanice budeme môcť modernizovať a transformovať. Z Plánu obnovy je na to vyčlenených až 20 miliónov eur

Splníme Vám viac než len 3 priania

Bioplynové stanice budeme môcť modernizovať a transformovať. Z Plánu obnovy je na to vyčlenených až 20 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava sa modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc na biometánové. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 20 miliónov eur, maximálna výška príspevku je v rozsahu od 1 mil. do 1,5 mil. eur, a to v závislosti od typu projektu.

Cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zároveň sa vyšším využívaním biometánu podporí zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR z domácich zdrojov ako náhrada zemného plynu. O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať subjekty vlastniace bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je zároveň súčasťou realizácie projektu. Podporené budú dva typy projektov, a to projekty so zámerom modernizovať existujúce bioplynové stanice na výrobu elektriny a tiež projekty, ktorých cieľom je už existujúce bioplynové stanice na výrobu elektriny transformovať na zariadenia vyrábajúce biometán, teda na tzv. biometánové stanice. 

Záujemcovia o tento typ podpory môžu svoje projekty realizovať v rámci celej Slovenskej republiky (SR) , pričom projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, v ostatných krajoch SR majú nárok na podporu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov. Podmienkou pre získanie príspevku je množstvo vyrobenej elektriny a podporené môžu byť bioplynové stanice, ktoré vyrobili elektrinu za rok 2021 zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodinám výroby elektriny, alebo od začiatku roka 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodinám výroby elektriny. 

Žiadosti je možné podávať do 31. októbra 2022. Projekty budú posudzované na základe kritéria nákladovej efektívnosti.      

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 01I0226V02 sú dostupné na webovom sídle ministerstva www.mhsr.sk, v časti Podpora podnikateľov/ Plán obnovy/ Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev. Pre bližšie informácie k výzve je rovnako k dispozícii e-mailová adresa vyzvy@mhsr.sk

Plán obnovy a odolnosti predstavuje ucelený balík reforiem a investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a energetickej infraštruktúry, podpory v rámci udržateľnej dopravy a podpory v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia. 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom