• EDOTÁCIE
 • Články
 • Grantová výzva: Matchingové granty pre crowdfundingové kampane

Splníme Vám viac než len 3 priania

Grantová výzva: Matchingové granty pre crowdfundingové kampane

Cieľom tejto grantovej výzvy programu Stronger Roots je podporiť crowdfundingové kampane ako jeden z nástrojov na budovanie silných komunít priaznivcov. Crowdfundingová kampaň je príležitosťou zapojiť komunitu organizácie, skupinu priateľov, podporovateľov a darcov do jej aktivít a získať finančné prostriedky na realizáciu svojho projektu. Je to spôsob získavania finančných prostriedkov na projekt alebo aktivitu organizácie od veľkého počtu ľudí predovšetkým online prostredníctvom sociálnych médií a platforiem pre crowdfunding. Táto metóda si vyžaduje aktívne oslovenie veľkého množstva jednotlivcov, prezentovanie dobrého príbehu, prečo sú finančné prostriedky potrebné, a ich presvedčenie, aby prispeli.

Celková suma vyčlenená na podporu: 50 000 EUR
Minimálna a maximálna výška podpory: 1 000 – 4 000 EUR
Uzávierka grantovej výzvy: 28.5.2024 – 13:00

Výzva je otvorená pre ktorúkoľvek organizáciu občianskej spoločnosti, ktorá pracuje v akejkoľvek tematickej oblasti súvisiacej s občianskou spoločnosťou (advokácia, zdravie, vzdelávanie, sociálna oblasť, životné prostredie, rozvoj komunity atď.) a geograficky pôsobí na miestnej, regionálnej a/alebo národnej úrovni a tiež:

 • má sídlo na Slovensku,
 • je registrovaná ako právnická osoba – organizácia občianskej spoločnosti, konkrétne ako občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, nadácia, záujmové združenie právnických osôb alebo Slovenský Červený kríž,
 • jej rozpočet (nie príjem!) v roku 2022 a 2023 bol menší ako 250 000 EUR,
 • jej poslanie a aktivity sú v súlade, ochraňujú, podporujú a zvyšujú povedomie o právach a hodnotách EÚ (viac v Charte základných práv EÚ) a tento súlad deklaruje ako súčasť návrhu projektu.

Zvlášť povzbudzujeme najmä menšie a/alebo miestne a/alebo regionálne organizácie, aby sa o grant uchádzali! Ide nám o ich podporu vzhľadom na menej príležitostí, ktoré majú, a preto dostanú pri hodnotení projektu body navyše.

Organizácie, ktoré sú aktuálnymi grantistami (2023 – 2025) v programe Stronger Roots v obidvoch pilieroch – budovanie komunity priaznivcov a transverzálna spolupráca platforiem ako aj organizácie, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch (2019 – 2022) získali matchingový grant, NEMÔŽU byť žiadateľmi v tejto grantovej výzve.

Oprávnené aktivity
Hlavný cieľ crowdfundingovej kampane a suma získaných finančných prostriedkov by mala byť použitá na tieto činnosti:

 • Konkrétne aktivity súvisiace s poslaním organizácie, jej cieľovou skupinou a programovou ponukou – jednorazové v roku (napr. stretnutie, konferencia, školenie, letný tábor, komunitné podujatie) alebo pravidelné aktivity počas roka (napr. program pre mládežnícke skupiny, klub seniorov, advokačná skupina a pod.).
 • Budovanie kapacít v rámci organizácie (školenia, semináre, workshopy, konferencie – najmä pre členov organizácie a/alebo dobrovoľníkov).
 • Rozšírenie programov alebo služieb organizácie alebo začatie nových.
 • Vyprodukovanie a vydanie knihy, hry, podcastu alebo iných (vzdelávacích) publikácií a materiálov.
 • Nákup drobného nábytku a vybavenia súvisiaceho s činnosťou organizácie (napr. nábytok do komunitného centra, deky, zdravotnícke vybavenie, pomôcky na rozvoj detí atď.).

Zároveň platí, že:

 • Kampaň a jej aktivity musia byť zamerané a realizované v príslušnej krajine (Maďarsko, Česko, Slovensko), nie na medzinárodnej úrovni.
 • Musí ísť o novú kampaň, realizovanú v období oprávnenom na projekt, nie o už prebiehajúcu kampaň.

Matchingový grant bude grantistom poskytnutý až po úspešnom uskutočnení crowdfundingovej kampane. Za úspešnú sa považuje kampaň, v ktorej sa podarilo vyzbierať aspoň 80% z cieľovej sumy. Grant bude zodpovedať celkovej sume finančných prostriedkov získaných počas kampane (max. do výšky 4 000 EUR) a môže byť použitý len v súlade s (oprávnenými) aktivitami uvedenými v žiadosti o grant. Zároveň:

 • Najmenej 78 % matchingového grantu musí byť vynaložených na činnosti súvisiace s hlavným cieľom crowdfundingovej kampane (činnosti súvisiace s poslaním organizácie).
 • Max. 15 % matchingového grantu môže byť použitých na pokrytie nákladov na realizáciu kampane (napr. reklama, náklady na personál/služby fundraisera, grafický dizajn atď.).
 • Max. 7 % matchingového grantu môže byť použitých na pokrytie nákladov na nepriame výdavky (napr. účtovníctvo, nájom atď.).
 • Grant bude poskytnutý ako paušálna suma (tzv. lump sum).

Povinné trvanie projektu v rámci udeleného grantu je 9-12 mesiacov.

 • Predpokladaný dátum začiatku realizácie podporených projektov: september 2024
 • Obdobie, kedy je možné realizovať crowdfundingovú kampaň: október 2024 – marec 2025
 • Obdobie, kedy je potrebné využiť finančné prostriedky z matchingového grantu na cieľ realizovanej kampane: apríl – august 2025
 • Záverečná správa: september 2025

Vybraní grantisti (organizácie) zároveň získajú odbornú podporu v podobe školenia a individuálnych konzultácií  o tom, ako pripraviť, viesť a vyhodnotiť úspešnú kampaň. Školenie sa uskutoční na začiatku implementácie projektu, t.j. v septembri 2024. Konzultácie budú poskytované priebežne podľa potreby a harmonogramu prípravy kampane.

Chcete vedieť viac, prihláste sa na:

 

 • Online otvorené konzultácie:
  REGISTRAČNÝ FORMULÁR
  • 16.4.2024 – 14:00 – 15:00
  • 30.4.2024 – 11:00 – 12:00
  • 14.5.2024 – 14:00 – 15:00
  • 21.5.2024 – 11:00 – 12:00

V prípade konkrétnych otázok súvisiacich s touto výzvou si prečítajte ČASTO KLADENÉ OTÁZKY alebo kontaktujte koordinátora programu Stronger Roots na Slovensku: stronger.roots@osf.sk.

Dôležité dokumenty a informácie:

Program Stronger Roots spolufinancuje Európska únia. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom