• EDOTÁCIE
  • Články
  • Grantová výzva na centrá EUROPE DIRECT na obdobie 2021- 2025

Splníme Vám viac než len 3 priania

Grantová výzva na centrá EUROPE DIRECT na obdobie 2021- 2025

Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na výber partnerov, ktorí budú prevádzkovať centrá EUROPE DIRECT v období 2021 - 2025. Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu, čo im umožní vykonávať rôzne informačné činnosti o EÚ a činnosti v oblasti občianskej angažovanosti ako centrum EUROPE DIRECT. 

 
30/06/2020

Sieť EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. 

Centrá EUROPE DIRECT aktívne a nepretržite zapájajú občanov, aby zaistili ich väčšie stotožnenie sa s európskym projektom. Prostredníctvom organizovania informačných činností a činností v oblasti občianskej angažovanosti centrá EUROPE DIRECT umožňujú občanom zapájať sa do diskusie o európskych témach, uskutočňovať informované rozhodnutia o budúcnosti EÚ a účastniť sa tak na európskom demokratickom procese.

Mandát súčasnej siete informačných centier Europe Direct pre širokú verejnosť sa končí v roku 2020. Informácie o súčasnej sieti Europe Direct nájdete na: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk

Úlohy centier EUROPE DIRECT si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, seminárov pre školy, poskytovania odpovedí na otázky/spracovania žiadostí o informácie, po vzájomné pôsobenie s miestnymi zainteresovanými stranami, inými sieťami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí a nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi. 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Cieľ: Výber partnerov na vykonávanie činností centra EUROPE DIRECT 2021-2025 v Slovenskej republike

Posledný termín na podanie žiadosti: 15. október 2020 o 17:00 hod. bruselského času

Odhad celkovej sumy pridelenej Slovenskej republike na rok 2021: 281 604 EUR (za predpokladu schválenia rozpočtu EÚ rozpočtovým orgánom EÚ)

Výška ročného grantu na spolufinancovanie centra EUROPE DIRECT v rokoch 2022 - 2025: 30 400 EUR pre jedno centrum

Výška grantu v roku 2021: 20 267 EUR pre jedno centrum

Jednorazový osobitný grant v roku 2021 na podujatie na propagáciu centra EUROPE DIRECT:3200 EUR pre jedno centrum 

Plánovaný počet centier EUROPE DIRECT na roky 2021 - 2025: 12

Plánovaný dátum ukončenia procesu udeľovania grantov: prvý štvrťrok 2021

Začiatok realizácie projektu: 1. máj 2021

Oprávnení žiadatelia: verejné subjekty, súkromné subjekty poverené vykonávaním verejnej služby,zväzy/združenia miestnych orgánov, neziskové organizácie, vzdelávacie inštitúcie alebo zariadenia odbornej prípravy, výskumné centrá/výskumné ústavy atď. 

 

Kontaktné miesto na Zastúpení Európskej komisie v Slovenskej republike:
Zastúpenie Európskej komisie v SR
Komunikačné oddelenie        
Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava
Telefón: + 421 2 5443 1718   
E-mailová adresa: COMM-REP-SK-GRANTS@ec.europa.eu(link sends e-mail)
Webová stránka: www.europa.sk(link is external)

 

POSTUP PREDKLADANIA NÁVRHOV A DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

Žiadatelia sa musia riadiť postupom predkladania návrhov, ktorý je stanovený v dokumentoch výzvy, vrátane príručky pre žiadateľov. 

Všetky pokyny a dokumenty súvisiace s výzvou na prekladanie návrhov sú dostupné na webovom sídle výzvy: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-sk-2020

 

OTÁZKY A ODPOVEDE

Na žiadosť uchádzača môže Komisia poskytnúť ďalšie informácie výlučne na účely objasnenia povahy výzvy.

Prípadné otázky a akékoľvek žiadosti o ďalšie informácie zasielajte len v písomnej podobe na e-mailovú adresu COMM-REP-SK-GRANTS@ec.europa.eu(link sends e-mail), a to najneskôr do 8. októbra 2020.

Otázky musia byť jasne označené referenčným číslom tejto Výzvy na predkladanie návrhov ED-SK-2020.

Komisia môže z vlastnej iniciatívy informovať zainteresované strany o akejkoľvek chybe, nepresnosti, vynechaní alebo o inej administratívnej chybe v texte výzvy na predkladanie návrhov.

Odpovede na otázky a žiadosti o ďalšie informácie zaslané jednotlivými uchádzačmi budú zverejnené a pravidelne aktualizované v dokumente Otázky a odpovede na webovej stránke https://ec.europa.eu/slovakia/news/callforproposals_europedirect_2021_2025_sk.

Je zodpovednosťou uchádzačov pravidelne v priebehu konania výzvy kontrolovať webové sídlo výzvy https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-sk-2020 a webovú stránku https://ec.europa.eu/slovakia/news/callforproposals_europedirect_2021_2025_sk a informovať sa o prípadných aktualizáciách, zmenách a úpravách výzvy.

Zdroj: Európska únia

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom