Splníme Vám viac než len 3 priania

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.12.2018

Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondovIII. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu prerozvoj vidieka)

Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 906,08 mil. EUR), priktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31.12.2018 schválené prostriedky vo výške 2 758,81 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 19,84%.

K 31.12.2019 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 411,01 mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31.12.2018 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 718,87 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2019 je k 31.12.2018 splnený pre 4 operačné programy – OP Integrovaná infraštruktúra, OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III.

Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 31.12.2018 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritnéosi k 31.12.2018 v prílohe č. 2.

 

Zdroj: MF SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom