• EDOTÁCIE
  • Články
  • Informácia o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí SO pre IROP PO3 v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49

Splníme Vám viac než len 3 priania

Informácia o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí SO pre IROP PO3 v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49

Ministerstvo kultúry SR ako SO pre IROP PO3 informuje žiadateľov výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zakladania kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents), kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49, že predpokladaný termín pre začatie vydávania rozhodnutí v zmysle § 19, resp. § 20 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je koniec mesiaca október 2020. Rozhodnutia budú vydávané priebežne, po doručení a overení dokumentácie preukazujúcej splnenie/nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku. Ukončenie termínu vydávania rozhodnutí sa predpokladá do konca mesiaca november 2020. Dôvody predĺženia pôvodne plánovaného termínu vydávania rozhodnutí vyplynuli z komplexnosti a náročnosti realizácie odborného hodnotenia projektov.

Zdroj: Ministerstvo kultúry

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom