Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje, že v súlade s oznamom č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (ďalej len „výzva“), kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, zverejnenom dňa 08.12.2017 na webovom sídle ministerstva http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12346uzatvorilo ku dňu 09. januára 2018 výzvu pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja. Výzva bola uzavretá na základe dopytu žiadostí o poskytnutie NFP. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené RIÚS/UMR.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom