Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja, zverejnenom dňa 05.11.2018 na webovom sídle ministerstva http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13539uzavrel výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb pre územie RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja dňa 05.12.2018. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené RIÚS.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.

 

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom