• EDOTÁCIE
  • Články
  • Oznam č. 5 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a UMR Žilinského kraja (typ aktivity j.).

Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznam č. 5 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a UMR Žilinského kraja (typ aktivity j.).

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a UMR Žilinského kraja (typ aktivity j.), že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených UMR/RIÚS v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (ďalej len „výzva“) je nedostatočný. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu pre uvedené územia UMR dňa 09.04.2020. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené UMR v rámci výzvy.

 
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom