Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznam pre žiadateľov o NFP - Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v rámci udržateľného mestského rozvoj v mestských funkčných oblastiach krajských miest - UMR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva aktualizáciu č. 1 výzvy s kódom IROP-PO2-SC212-2019-43.

Predmetom aktualizácie je úprava lehôt doručenia zásielky na SO pre IROP zo strany žiadateľa a lehoty na prevzatie zásielky zaslanej SO pre IROP žiadateľovi počas doby konania o ŽoNFP. Dôvodom je zabezpečenie urýchlenia začatia realizácie projektu.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že aktualizáciou výzvy nedôjde k zásadným zmenám výzvy a termín jej uzatvorenia sa nemení (27. 5. 2019).

 

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom