• EDOTÁCIE
  • Články
  • Oznam pre žiadateľov platný pre výzvu s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13

Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznam pre žiadateľov platný pre výzvu s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13

Oznam pre potencionálnych žiadateľov výzvy s kódom číslo IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 na predkladanie projektových zámerov (spoločná výzva pre  projekty s lokálnym vplyvom a pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v súvislosti s vyhlásenou výzvou s kódom č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 oznamujepotencionálnym žiadateľom, že pristupuje k aktualizácii č. 1 tejto výzvy, ktorá je platná odo dňa jej zverejnenia.

Aktualizáciou výzvy sa vo formulári projektového zámeru rozširuje zoznam povinných príloh k projektovému zámeruktoré vyplývajú z podmienok poskytnutia príspevku definovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov.

Aktualizácia výzvy nemá vplyv na posun – predĺženie termínu na predkladanie projektových zámerov z dôvodu, že ide o zmenu formálnych náležitostí. 

 

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom