• EDOTÁCIE
  • Články
  • Oznámenie o formálnych zmenách v OP VaI

Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznámenie o formálnych zmenách v OP VaI

SIEA oznamuje, že Rozhodnutím Európskej komisie C(2019) 9078 final (zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa) došlo s účinnosťou odo dňa 13.12.2019 k schváleniu zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“) s operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

 

Uznesením vlády SR č. 522 zo dňa 23. októbra 2019 došlo k doplneniu uznesenia vlády SR č. 171 zo 16. apríla 2014, v zmysle ktorého sa Ministerstvo hospodárstva SR určuje ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra. Dňa 20.12.2019 nadobudla účinnosť zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom uzavretá medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako riadiacim orgánom a Ministerstvom hospodárstva SR ako sprostredkovateľským orgánom (zverejnená v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR). Dňa 21.12.2019 nadobudla účinnosť dohoda o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra uzavretá medzi Ministerstvom hospodárstva SR ako sprostredkovateľským orgánom a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako poverenou príspevkovou organizáciou (zverejnená v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR).

 

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 10 a § 8 ods. 7, v spojení s § 54 ods. 11 a § 55 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o príspevku z EŠIF“) v znení účinnom od 27.12.2019, zlúčením operačných programov prechádzajú práva a povinnosti zo zmlúv uzatvorených podľa § 25 Zákona o príspevku z EŠIF z poskytovateľa zanikajúceho operačného programu na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny, pričom právne účinky týchto zmlúv a iných súvisiacich právnych úkonov zostávajú po zlúčení operačných programov zachované.

 

V súlade s článkom 6, odsek 6.2 písm. c) zmluvy a článkom 4 zmluvy, SIEA oznamuje, že nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, je príspevkom, ktorý sa poskytuje v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, a Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, naďalej vystupuje ako poskytovateľ.

 

Zdroj: SIEA

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom