• EDOTÁCIE
  • Články
  • Vicepremiérka Remišová: Päť projektov na zlepšenie života rómskych komunít si rozdelí granty 4,3 milióna eur

Splníme Vám viac než len 3 priania

Vicepremiérka Remišová: Päť projektov na zlepšenie života rómskych komunít si rozdelí granty 4,3 milióna eur

Pomáhame zlepšiť život marginalizovaných rómskych komunít. Z Nórskych grantov získalo podporu päť projektov, ktorých cieľom je zlepšiť zdravie, možnosti bývania, vzdelávania a zamestnanosti v marginalizovaných rómskych komunitách, ale tiež bojovať proti diskriminácii. Ide o granty v celkovej výške 4,3 milióna eur z druhej výzvy (LDI02) programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). 

„Riešenie sociálnych problémov v marginalizovaných rómskych komunitách si vyžaduje osobitný prístup a tiež úzku spoluprácu so samosprávami, mimovládnymi organizáciami a ďalšími aktérmi. Naším cieľom je prispieť k posilneniu miestneho rozvoja a k odstraňovaniu diskriminácie a chudoby v sociálne najzraniteľnejších skupinách obyvateľstva. Na takéto aktivity je z Nórskych grantov, ktoré riadi môj rezort, vyčlenených takmer 18 miliónov eur,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Grant na svoje projekty konkrétne získali Združenie mladých Rómov, obec Betlanovce, mesto Lučenec, nezisková organizácia Projekt DOM.ov a Armáda spásy. Výzva bola vyhlásená od 8. septembra 2020 do 15. januára 2021. Požiadať o grant od 200-tisíc až do jedného milióna eur mohli verejné alebo súkromné subjekty, komerčné alebo nekomerčné a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby v Slovenskej republike. Spolu do výzvy prišlo 32 žiadostí o podporu v celkovej výške viac ako 21 miliónov eur. Schváleným piatim projektom poslalo MIRRI SR ponuky na poskytnutie grantu. Uspeli projekty, ktoré podporujú opatrenia v oblastiach zdravia, bývania, zamestnanosti, vzdelávania a nediskriminácie, napríklad vytvárajú stále pracovné miesta pre Rómov.

Podrobností o výzve možno nájsť na: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ldi02/

 Prehľad úspešných žiadateľov o grant:

Združenie mladých Rómov

Výška grantu: 951 590 eur

Názov projektu: Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“

Zámerom aktivít je rozšíriť sociálne služby pre marginalizovanú komunitu a ľudí vo Valaskej (okr. Brezno) a okolí a posilniť rôzne vzdelávacie aktivity.

 

Obec Betlanovce 

Výška grantu: 974 535 eur

Názov projektu: Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce (okr. Spišská Nová Ves)

Cieľom je vybudovať nové centrum sociálnych služieb pre marginalizované rómske komunity. Centrum sa má venovať všetkým vekovým kategóriám, od detí až po dospelých. Okrem iného má poskytovať rôzne kurzy a poradenstvo v rôznych oblastiach života.

 

Mesto Lučenec 

Výška grantu: 749 105 eur

Názov projektu: Spájame sa pre viac príležitostí

Projekt má zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom efektívnych a udržateľných opatrení v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, bývania a predchádzania diskriminácie. Zaistiť to majú nové partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom a organizáciami občianskej spoločnosti.

 

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Výška grantu: 776 200 eur

Názov projektu: Inkluzívne susedstvá

Zámerom projektu je zlepšiť kvalitu života ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách vytvorením nových funkčných štvrtí v Kecerovských Kostoľanoch, Vtáčkovciach, Boliarove, Bačkove a Bôrke (Košický kraj).

 

Občianske združenie Armáda spásy 

Výška grantu: 842 168 eur

Názov projektu: Zmena 21

Projekt sa venuje odstraňovaniu prekážok pri začleňovaní rómskej komunity do života väčšinovej spoločnosti. Špecificky sa zameriava na lokality v Plaveckom Štvrtku a v Glejovka v Pezinku (Bratislavský kraj). Jeho súčasťou je napríklad práca s rodinami, pracovné poradenstvo či rôzne kurzy a voľnočasové aktivity.

 

Na granty programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov je celkovo vyčlenených viac ako 17,6 milióna eur. Určené sú na projekty, ktoré prinášajú hospodárne a udržateľné opatrenia v oblastiach vzdelávania, bývania, zamestnanosti a zdravia. V rámci programu už boli vyhlásené všetky tri plánované výzvy.

V rámci prvej výzvy (LDI01) sa takmer 6 miliónov eur rozdelilo medzi desať projektov. Výzva sa orientovala na zlepšenie prístupu tzv. zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností.

Cieľom druhej výzvy (LDI02) je zlepšiť zdravie, možnosti pre bývanie, vzdelávanie a zamestnanosť pre marginalizované rómske komunity a bojovať proti diskriminácii. V rámci výzvy by si malo rozdeliť podporu takmer 4,3 milióna eur päť projektov uvedených vyššie.

Tretia výzva (LDI03) podporuje budovanie kapacít menších miestnych organizácií, ktoré sa venujú miestnemu rozvoju a sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Vyhodnotenie výzvy sa očakáva v najbližších týždňoch.

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom