• EDOTÁCIE
  • Články
  • Výsledky projektov podporených z programu Inovácie pre Slovensko a Izrael sú využiteľné v globálnom meradle

Splníme Vám viac než len 3 priania

Výsledky projektov podporených z programu Inovácie pre Slovensko a Izrael sú využiteľné v globálnom meradle

Výsledky prvých dvoch podporených projektov z programu Inovácie pre Slovensko a Izrael boli prezentované na seminári, ktorý sa uskutočnil 24. septembra 2019 v Bratislave. O obidva už prejavili záujem zahraniční odberatelia.


„Jeden z projektov je už ukončený, druhý je v polčase realizácie, ale už teraz je jasné, že v oboch prípadoch priniesli výskumné tímy unikátne riešenia v environmentálnej oblasti, ktoré sú využiteľné v globálnom meradle,“ uviedla Alexandra Velická, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.


Agentúra pôsobí na Slovensku ako vykonávateľ programu medzinárodnej spolupráce, ktorý je realizovaný na základe medzivládnej dohody od roku 2016. Jeho cieľom je zintenzívniť spoluprácu slovenských výskumných tímov s izraelskými partnermi na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Na Slovensku pomoc formou dotácie podnikom, ktoré sa zaoberajú výskumom, poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR. Izraelská strana podporuje tamojších podnikateľov formou zvýhodnených úverov. Šancu získať podporu majú tie projekty, pri ktorých je predpoklad, že sú konkurencieschopné a investícia sa vráti.


Prvý úspešne ukončený projekt s názvom „Výskum nového integrovaného procesu čistenia podzemných vôd znečistených zmesou organických a anorganických látok priemyselného pôvodu“ realizovala spoločnosť DEKONTA Slovensko, spol. s r. o. s izraelským partnerom AQWISE. V projekte, ktorý pomáha riešiť problematiku environmentálnych záťaží, sa prioritne venovali oblasti bývalej skládky chemických závodov Juraja Dimitrova v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.


Priebežné výsledky po roku od spustenia druhého podporeného projektu s názvom „Výskum prototypu autonómneho plávajúceho monitorovacieho zariadenia tesnosti izolácie“ predstavila spoločnosť STELLA Group s. r. o. Projekt realizuje v spolupráci s izraelskou spoločnosťou AGAMIT. Pilotnou lokalitou pre poloprevádzkové testy dronu pohybujúceho sa v kvapalnom toxickom prostredí je oblasť Neot Hovav v Izraeli.


Vzhľadom na to, že o získané výsledky prejavili záujem aj viacerí potenciálni zahraniční odberatelia, spoločnosti budú chrániť získané poznatky formou úžitkového vzoru, prípadne patentu.


Štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z programu Inovácie pre Slovensko a Izrael plánuje MH SR vyhlásiť v priebehu roka 2020.

 

Zdroj: SIEA

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom