• EDOTÁCIE
  • Články
  • Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2021

Splníme Vám viac než len 3 priania

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2021

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle čl. III. Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018  Ikona súboru pdf (57.2 KB) o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhlasuje

VÝZVU

na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2021.

I. Zameranie projektov:

Projekty musia byť realizované na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a zamerané na tieto problémové oblasti :

  1. pomoc a podpora rodinám v kríze (rodiny v rozvodovom konaní, dysfunkčné rodiny; rodiny, ktoré sa ocitli v krízových situáciách), prevencia vzniku finančnej negramotnosti v rodinách,
  2. programy na prevenciu, odstraňovanie a zamedzovanie nárastu negatívnych sociálnopatologických vplyvov (alkoholizmus, recidívy, vandalizmus, hazardné hry, drogy, domáce násilie a iné).

II. Oprávnení žiadatelia: 

  1. akreditovaný subjekt v zmysle zákona 305/2005 Z. z. v znení neskorších zákonov, ktorý nie je Centrom pre deti a rodiny ( ďalej len Centrum). V prípade ak  akreditovaný subjekt vykonáva opatrenia v Centre pre deti a rodiny, môže byť oprávneným žiadateľom iba v prípadoch, ak má platnú akreditáciu aj na vykonávanie opatrení  SPOD a SK  aj mimo výkonu opatrení v Centre, (napr. §11 ods.1), prípadne vykonáva opatrenia v zmysle §10 zákona 305/2005 Z. z.,
  2. právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia v zmysle §10 zákona č. 305/2005 Z.z.,
  3. obce, ktoré vykonávajú opatrenia SPOD a SK v zmysle §10 zákona 305/2005 Z. z. a § 11 ods.1.

III. Posúdenie projektov

Projekty budú posúdené Komisiou sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK, ktorá odporučí  projekty s najvyšším počtom bodov Zastupiteľstvu NSK na schválenie. Projekt môže predkladateľ zahájiť až po schválení finančného príspevku, resp. až po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

IV. Podmienky poskytnutia finančného príspevku

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 8 400,- Eur. Finančné prostriedky môžu byť použité iba na realizáciu projektu. Z finančného príspevku nemôžu byť hradené kapitálové výdavky. Suma na materiálne zabezpečenie nesmie presiahnuť 30% celkového rozpočtu projektu .

Oprávnený žiadateľ predkladá na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja ,,Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ spolu s ,,Projektom“ cez elektronickú službu (A.1.82 - Poskytnutie dotácie na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku spolu s projektom je potrebné doručiť na Úrad  Nitrianskeho samosprávneho kraja elektronickou formou najneskôrdo 31.12.2020.

Prípadné otázky spojené s prípravou projektov a podávaním žiadostí je možné konzultovať na Odbore sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na tel. čísle 037/6922954

Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom