Splníme Vám viac než len 3 priania

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 7.11.2018  VÝZVU  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Základné informácie o výzve

Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ

2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Kód výzvy

IROP-PO2-SC211-2018-34

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

  • Typ výzvy: otvorená
  • Dátum vyhlásenia: 07.11.2018
  • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo rozhodnutím RO pre IROP
  • Uzavretie hodnotiaceho kolo č. 1: 07.02.2019
  • Uzavretie hodnotiaceho kola č. 2: 07.05.2019

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Webová stránka výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

 

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom