Splníme Vám viac než len 3 priania

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018

Výzva

na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

na obnovu výchovy a vzdelávania

vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda

na rok 2018

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda.

 

Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda je zameraná na rozvoj tvorivosti žiakov s využitím poznatkov získaných ďalším vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných vzdelávacích oblastiach.

 

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronickydo 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018.

 

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

sekcia regionálneho školstva

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu:

matematika-clovek@minedu.sk

 

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je:

 

16. máj 2018

 

 
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom