• EDOTÁCIE
  • Články
  • Výzva na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s prítomnosťou MRK

Splníme Vám viac než len 3 priania

Výzva na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 12. januára 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO8-2021-3, ktorá bude financovaná zo zdrojov REACT-EÚ v rámci prioritnej osi 8 OP ĽZ.

 

Vyhlásená 12. januára 2022

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 28. januára 2022

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 928 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 641 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (PDF, 1 MB)

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 293 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 420 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam ďalších monitorovacích údajov projektu (PDF, 372 kB)

Príloha č. 6 - Súlad projektu s 3D (PDF, 262 kB)

Príloha č. 7 - Informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 377 kB)

 

Kritéria odborného hodnotenia a inštrukcie k ich aplikácii (PDF, 672 kB)

Najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoNFP - MOPS (PPTX, 68 kB)

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom