• EDOTÁCIE
 • Články
 • Záleží nám na tvojom rozvoji - tretie kolo

Splníme Vám viac než len 3 priania

Záleží nám na tvojom rozvoji - tretie kolo

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou.  

 

CIEĽOVÉ SKUPINY – pre koho je grantový program určený?

Do grantového programu Záleží nám na tvojom rozvoji sa môžu prihlásiť všetci pedagogickí a odborní zamestnanci stredných škôl, gymnázií a základných škôl, bez ohľadu na lokalitu a zriaďovateľa, na území Slovenskej republiky.

 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PROGRAMU

Individuálny prístup  /žiadateľ si nastaví obsah, aktivity, ciele podľa vlastných preferencií a potrieb/
Komplexnosť  /žiadateľ sa má rozvíjať nielen profesijne, ale aj osobnostne a následne má svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti odovzdávať komunite, okoliu/
Dôraz na rozvoj  /ide o prekonávanie komfortnej zóny a osobnostných hraníc žiadateľa/

 

AKO TO FUNGUJE?

Žiadateľ si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie svojho projektového zámeru napĺňať. 
Tie si stanovuje v troch oblastiach: Profesijný rozvoj, Osobnostný rozvoj, Podpora komunity.

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Grantový program je výberovým programom. Žiadateľov o grant posudzuje odborná hodnotiaca komisia menovaná správnou radou n.f..
Žiadatelia budú posudzovaní na základe zaslania projektového zámeru a povinných príloh.   

 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY

Na podporu najkvalitnejších projektových zámerov napĺňajúcich kritériá výzvy bude v rámci grantového programu prerozdelená celková suma 20 000 EUR.
Na jeden projektový zámer je možné žiadať grant vo výške minimálne 1 000 € a maximálne 4 000 €.
Zároveň je možné získať motivačný grant vo výške 20 % z výšky poskytnutého grantu.

 

AKO VYZERÁ PROJEKTOVÝ ZÁMER

Projektový zámer je potrebné predložiť výlučne v elektronickej podobe a to zaslaním na e-mailovú adresu: granty@tdps.sk.

Projektový zámer musí obsahovať nasledovné časti:

 • informácie o predkladateľovi;
 • súhrnné informácie o projektovom zámere, vrátane míľnikov;
 • ciele, aktivity, merateľné výsledky, časový harmonogram v oblasti Profesijný rozvoj;
 • ciele, aktivity, merateľné výsledky, časový harmonogram v oblasti Osobnostný rozvoj;
 • ciele, aktivity, merateľné výsledky, časový harmonogram v oblasti Podpora komunity;
 • rozpočet projektového zámeru so zdôvodnením jednotlivých položiek rozpočtu;
 • žiadosť o motivačný grant.

Prílohy projektového zámeru, ktoré sú jeho nutnou súčasťou, tvoria:

 • motivačný list;
 • písomný súhlas riaditeľa školy k projektovému zámeru predloženému v grantovom programe a k jeho realizácii;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je zapojený do podobnej podpornej schémy/grantového programu a že na aktivity uvedené v projektovom zámere mu neboli poskytnuté finančné prostriedky už z iného zdroja. 

Prílohy na stiahnutie sú uverejnené nižšie. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Grantový program sa otvára 15.5.2021.
Uzávierka prijímania projektových zámerov je 30.6.2021, do tohto dátumu do 23:59 hod. musia byť projektové zámery vo finálnej podobe elektronicky odoslané na e-mailovú adresu granty@tdps.sk.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené po 1.8.2021 na webstránke www.tdps.sk, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.
Aktivity projektového zámeru je možné plánovať od 1.9.2021 do max. 31.8.2022.

 

KONZULTÁCIE

Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektových zámerov Vám radi poskytneme mailom na info@tdps.sk  alebo telefonicky na tel. čísle 0944 182 531. 
Konzultácie projektových zámerov nie sú povinné.

 

FAQ

Mnohé odpovede na Vaše otázky nájdete v sekcii FAQ. Odporúčame Vám si pred kontaktovaním nás si ich preštudovať. 

 

PRÍLOHY

Zdroj: TDPS

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom