• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 014451/2021/OSMRR - vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly
Splníme Vám viac ako len 3 želania

014451/2021/OSMRR - vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 22. 12. 2021 do 30. 06. 2022

Predmet podpory

Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • obce

Územné obmedzenie

 • predmetom žiadosti môžu byť iba oprávnené aktivity, ktoré budú realizované výlučne v katastri žiadateľa a v dostupnosti školského areálu

Podporované (oprávnené) aktivity

 • rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly, ktorá:
 • musí spĺňať minimálne štandardy pre športy: volejbal, basketbal, hádzaná, futsal, bedminton, florbal,
 • má minimálny hrací priestor 40 x 20 m s výbehovou zónou z každej strany minimálne 2,5m,
 • má podkladovú nosnú plochu s protišmykovým povrchom pre viacúčelové športy s jednoduchou údržbou,
 • obsahuje priestor pre striedačky 2 hracích tímov,
 • obsahuje zónu pre hľadisko (sedenie) s kapacitou minimálne 100 miest,
 • má minimálne dve šatne pre športové tímy/ženy a muži, miestnosť pre rozhodcov, skladové-technické priestory, miestnosť prvej pomoci, hygienické zázemie,
 • obsahuje školiacu miestnosť/klubovňu,
 • je vybavená certifikovanými materiálmi a svietidlami,
 • má bezbariérový prístup,
 • umožňuje rozdeliť hraciu plochu na viaceré menšie ihriská, aj s ohľadom na osvetlenie,
 • obsahuje komplexné technické a športové vybavenie haly v rámci jednotlivých športov umožňujúce prevádzku haly,
 • má internetové pripojenie v objekte a ozvučenie haly.
Predmetná hala musí byť vybudovaná v katastri žiadajúcej obce a v dostupnosti školského areálu.

Dĺžka realizácie projektu

 • oprávnené obdobie vzniku kapitálových výdavkov je od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023
 • doba realizácia projektu najneskôr do 31. 12. 2023 vrátane kolaudácie

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 90 0 1 200 000

Oprávnené výdavky

 • dlhodobý nehmotný majetok
  • 013 – Softvér,
  • 014 – Oceniteľné práva,
  • 018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok,
  • 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok,
 • dlhodobý hmotný majetok
  • 021 Stavby
  • 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí,
  • 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok,
  • 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom