• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 01I01-26-V06 - Výstavba nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

01I01-26-V06 - Výstavba nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 20. 10. 2023 do 15. 01. 2024

Predmet podpory

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), primárne:
 • slnečnej alebo veternej na priamu výrobu elektriny
 • biomasy, bioplynu skládkového plynu alebo plynu z čistiarní odpadových vôd a geotermálnej energie na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla
na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Aktivita A: Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE - povinná aktivita

Aktivita B: Výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériový systém - nepovinná aktivita

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • predmetom projektu musí byť aktivita A: Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využíva:
  • slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny;
  • geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;
 • zariadenie na výrobu elektriny z OZE môže byť predmetom výlučne jednej žiadosti (to znamená, že zariadenie na výrobu elektriny z OZE nemôže byť predmetom viacerých žiadostí);
 • celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu v rámci aktivity A, musí byť minimálne 0,5 MW vrátane a maximálne 5 MW vrátane;
 • žiadateľ musí mať ku dňu predloženia ŽoPPM, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoPPM rezervovanú kapacitu pre pripojenie do distribučnej alebo prenosovej sústavy pre nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE (aktivita A);
 • aktivita B môže byť realizovaná v rámci projektu výlučne spolu s aktivitou A. To znamená, že predmetom projektu nemôže byť aktivita B samostatne bez aktivity A;
 • pre aktivitu B platia súčasne všetky nasledovné podmienky:
  • zariadenie na uskladňovanie elektriny (ďalej len „batériový systém“) musí byť pripojené v odbernom a odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu v rámci aktivity A, a to na strane výrobcu elektriny (žiadateľ) vyrobenej zariadením na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu v rámci aktivity A;
  • inštalovaný výkon batériového systému musí byť na úrovni aspoň 10 % inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny z OZE (aktivita A);
  • inštalovaný výkon batériového systému musí byť minimálne na úrovni 0,1 MW (100 kW);
  • kapacita batériového systému musí byť minimálne na úrovni 0,1 MWh (100 kWh);

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je výlučne nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE, je 2,5 mil. eur.
 • Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je okrem nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE aj batériový systém, je 5 mil. eur.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 45 0 5 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 45 0 5 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 45 0 5 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 45 0 5 000 000

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky sa považujú:

 • investičné výdavky na obstaranie nového dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku vrátane súvisiacich nevyhnutných stavebných prác potrebné na výstavbu nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE a/alebo výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (batériového systému).
 • Investičnými výdavkami na obstaranie dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku sú investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení a softvéru (technologická časť zariadenia vrátane inštalácie) a stavebné práce (stavebná časť zariadenia realizovaná ako výstavba novej stavby alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby) realizované pri výstavbe a inštalácii zariadení predstavujúcich predmet projektu.
 • Pre zariadenia na uskladňovanie elektriny (batériové systémy) medzi oprávnené investičné výdavky patria najmä výdavky na nákup technológií, ako napríklad batériové moduly, menič, kontajner, transformátor, rozvádzače, kabeláž, softvér a riadiaci systém batériového systému.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom