• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 01I0126V01 - Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

01I0126V01 - Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 12. 05. 2022 do 12. 07. 2022

Predmet podpory

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

 • fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnenými na účely tejto výzvy sú projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na výstavbu / inštaláciu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE.
Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využívajú:
  • slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny,
  • geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla.
 • predmetom projektu môže byť výlučne jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE, pričom zariadením na výrobu elektriny z OZE sa rozumie zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom bode pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z rovnakého druhu OZE alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou z rovnakého druhu OZE. Z uvedeného vyplýva, že predmetom projektu nemôže byť kombinácia zariadení, ktoré využívajú na výrobu elektriny rôzne druhy OZE.
 • celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu, musí byť minimálne 0,5MW a maximálne 50MW.
 • životnosť komponentov nového zariadenia, ktoré využíva slnečnú energiu na priamu výrobu elektriny, musí byť minimálne 20 rokov v prípade fotovoltických panelov a 10 rokov v prípade meničov napätia.
 • životnosť veternej turbíny (komponent zariadenia, ktoré využíva veternú energiu na priamu výrobu elektriny) musí byť minimálne 15 rokov.
 • výsledkom realizácie projektu musí byť dodatočný inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, pripojený do distribučnej/prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky. Žiadateľ kvantifikuje výsledok realizácie projektu prostredníctvom merateľného ukazovateľa Dodatočný inštalovaný výkon pre obnoviteľnú energiu (dodatočným inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny z OZE sa rozumie celkový inštalovaný výkon nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je podporené z prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy).

Dĺžka realizácie projektu

Vecná realizácia projektu musí skončiť najneskôr do 31. marca 2026.

Za ukončenie vecnej realizácie sa považuje:

 • nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bolo povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu elektriny z OZE,
 • vydanie protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške pripojenia zariadenia na výrobu elektriny z OZE do sústavy,
podľa toho, ktorá z daných skutočností nastane neskôr

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna intenzita pomoci je v závislosti od miesta realizácie projektu:

 • Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj = 60%
 • Bratislavský kraj = 45%

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Výška dotácie v EUR
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 3 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 3 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 3 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 3 000 000

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa považujú mimoriadne investičné výdavky potrebné na výrobu elektriny z OZE.

 • Dlhodobý hmotný majetok - nákup strojov, prístrojov, zariadení (technologická časť zariadenia na výrobu elektriny z OZE)
 • Stavebné práce - nové stavby,technické zhodnotenie existujúcich stavieb (stavebná časť zariadenia na výrobu elektriny z OZE)
 • Softvér


KONTRAFAKTUÁLNA INVESTÍCIA
Oprávnené výdavky sa určujú ako rozdiel medzi výdavkami na zariadenie na výrobu elektriny z OZE (predmet projektu) a výdavkami na podobnú, menej ekologickú investíciu, k realizácii ktorej by dôveryhodným spôsobom došlo i bez pomoci (tzv. kontrafaktuálny scenár). Na uvedený rozdiel sa následne uplatní príslušná intenzita pomoci.

Stanovenie výšky výdavkov na podobnú, menej ekologickú investíciu sa realizuje:
 • Identifikáciou kontrafaktuálnej investície - žiadateľ identifikuje konkrétne zariadenie na výrobu elektriny zo zemného plynu, s porovnateľnými technickými parametrami ako predmet projektu (s výnimkou environmentálneho dopadu). Výška výdavkov podobnej, menej ekologickej investície sa v tomto prípade preukazuje znaleckým posudkom
 • Výpočtom - referenčné výdavky podobnej, menej ekologickej investície na jednotku inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny sú stanovené vo výške 453 000 EUR/MWh.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Obstaranie softvéru - max. 10 % COV projektu

Maximálna výška príspevku v prepočte na 1 MWh vyrobenej elektriny z OZE nesmie na úrovni projektu prekročiť sumu 27 EUR. Vyrobenou elektrinou z OZE sa myslí predpokladané množstvo vyrobenej energie za obdobie 15 rokov podľa predpokladaných prevádzkových hodín.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom