• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 01I02-26-V03 - modernizácia existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - vodné elektrárne
Splníme Vám viac ako len 3 želania

01I02-26-V03 - modernizácia existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - vodné elektrárne


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 09. 11. 2022 do 13. 01. 2023

Predmet podpory

Cieľom a účelom výzvy je modernizácia existujúcich zariadení, ktoré na priamu výrobu elektriny využívajú vodnú energiu (vodné elektrárne).

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými také subjekty, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti prevádzkovateľmi existujúcich, funkčných vodných elektrární.
V prípade, že realizáciou projektu dôjde k zhodnoteniu hnuteľného majetku (technológie, ktorá je predmetom modernizácie), z prostriedkov mechanizmu, musí byť tento hnuteľný majetok, ku dňu predloženia žiadosti, vo vlastníctve žiadateľa.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnenými na účely tejto výzvy sú projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na modernizáciu technologickej časti vodných elektrární.
Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • Oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú existujúce funkčné vodné elektrárne (zariadenia, ktoré na priamu výrobu elektriny využívajú vodnú energiu);
 • Oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú vodné elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom na úrovni minimálne 0,5 MW;
 • Predmetom projektu môže byť modernizácia výlučne jednej vodnej elektrárne, pričom vodnou elektrárňou sa rozumie zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom bode pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z vodnej energie;
 • Realizáciou projektu nesmie dôjsť k zníženiu inštalovaného výkonu príslušnej technologickej časti vodnej elektrárne, ktorá je predmetom modernizácie;
 • Výsledkom realizácie projektu musí byť:
  • Modernizovaný inštalovaný výkon príslušnej technologickej časti vodnej elektrárne, ktorá je predmetom modernizácie a zároveň
  • Predĺženie životnosti príslušnej technologickej časti vodnej elektrárne, ktorá je predmetom modernizácie.

Výsledok realizácie projektu, ktorým je modernizovaný inštalovaný výkon, žiadateľ kvantifikuje vo formulári žiadosti prostredníctvom merateľného ukazovateľa - Modernizovaný inštalovaný výkon v MW.

Výsledok realizácie projektu, ktorým je predĺženie životnosti príslušnej technologickej časti vodnej elektrárne, stanoví energetický audítor v rámci správy, ktorú predloží žiadateľ ako prílohu č. 2 žiadosti - Správa energetického audítora.

Dĺžka realizácie projektu

Ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31. marca 2026

Za ukončenie vecnej realizácie sa považuje:

 • Potvrdenie príslušného prevádzkovateľa prenosovej alebo distribučnej sústavy o opätovnom pripojení na základe protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške alebo iné obdobné potvrdenie príslušného prevádzkovateľa prenosovej alebo distribučnej sústavy v prípade, ak nedôjde k odpojeniu od sústavy alebo
 • Potvrdenie znalca z odboru 100100 - Elektroenergetické stroje a zariadenia alebo 370000 - Stavebníctvo na základe Zoznamu znalcov podľa odborov Slovenskej komory znalcov o úspešnej inštalácii a funkčnosti obstaraných komponentov a technológií;

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna intenzita pomoci je v závislosti od miesta realizácie projektu:

 • Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj = 60%
 • Bratislavský kraj = 45%

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 60 0 1 500 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 60 0 1 500 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 60 0 1 500 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 60 0 1 500 000

Vodné elektrárne, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti priamo dotknuté konaním o porušení povinnosti (infringement) z dôvodu porušenia práva EÚ pod označením INFR(2014)4190, nie sú oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy.

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky sa pre účely tejto výzvy považujú investičné výdavky potrebné na modernizáciu technologickej časti existujúcej vodnej elektrárne. Určujú sa ako výdavky, ktoré možno identifikovať v rámci celkových investičných výdavkov ako osobitnú investíciu súvisiacu s výrobou elektriny z vodnej energie, napríklad ako ľahko identifikovateľný prídavný komponent už existujúceho zariadenia.

Za takéto oprávnené výdavky sa považujú výdavky na obstaranie nového, alebo zhodnotenie existujúceho dlhodobého hmotného majetku. Súčasťou výdavkov na modernizáciu technologickej časti, existujúcej vodnej elektrárne, môže byť aj obstaranie softvéru, ktorý bude využívaný pri výrobe elektriny vodnou elektrárňou. Podiel výdavkov na obstaranie softvéru nesmie presiahnuť 10 % COV projektu.

Ostatné informácie

Vodné elektrárne, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti priamo dotknuté konaním o porušení povinnosti (infringement) z dôvodu porušenia práva EÚ pod označením INFR(2014)4190, nie sú oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom