• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 01I02-26-V05 - Modernizácia/transformácia existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice
Splníme Vám viac ako len 3 želania

01I02-26-V05 - Modernizácia/transformácia existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 17. 08. 2023 do 31. 10. 2023

Predmet podpory

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktorá ku dňu predloženia žiadosti vlastní a prevádzkuje bioplynovú stanicu vyrábajúcu elektrinu, ktorá je predmetom realizácie projektu.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené projekty:
A. projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu alebo

B. projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na transformáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • oprávnené sú bioplynové stanice, ktoré dosiahli vo výrobe elektriny koeficient využitia (kapacitný faktor) na úrovni minimálne 20% za kalendárny rok 2022, alebo za obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 vypočítaný podľa nasledujúceho vzorca:
 • CF (%) = Qt / (Nt x Pinš) x 100
  • CF – koeficient využitia (kapacitný faktor)
  • Qt – výroba na svorkách za obdobie t (MWh)
  • Nt – počet hodín za obdobie t (h), pričom rok 2022: 8 760 hodín, resp. 1. polrok 2023: 4 344 hodín.
  • Pinš – inštalovaný výkon zariadenia pred realizáciou projektu (MW)
 • realizáciou projektu typu A nesmie dôjsť k zníženiu inštalovaného výkonu modernizovanej bioplynovej stanice o viac ako 5 %,
 • žiadosť musí byť zameraná na realizáciu projektu typu A alebo na realizáciu projektu typu B, nie je možné v rámci žiadosti kombinovať obidva typy projektov,
 • predmetom projektu môže byť modernizácia alebo transformácia výlučne jednej bioplynovej stanice a zároveň
 • tá istá bioplynová stanica nesmie byť predmetom projektu viacerých žiadostí predložených v rámci tejto výzvy a zároveň
 • predmetom projektu nemôže byť modernizácia, resp. transformácia tej bioplynovej stanice, na modernizáciu ktorej bola uzavretá Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy s kódom: 01I02-26-V04.

Výsledkom realizácie projektu musí byť:
 • v prípade projektov typu A:
  • technologické zhodnotenie bioplynovej stanice spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení celkovej účinnosti, znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré výrobca elektriny preukáže správou z energetického auditu a zároveň
  • inštalovaný výkon minimálne na úrovni 95 % inštalovaného výkonu pred modernizáciou a zároveň
  • predĺženie životnosti modernizovanej bioplynovej stanice.
 • v prípade projektov typu B:
  • zariadenie na výrobu biometánu vytvorené transformáciou bioplynovej stanice.

Dĺžka realizácie projektu

V Ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31. marca 2026 Za ukončenie vecnej realizácie projektu sa považuje:

 • v prípade projektov typu A úspešné vykonanie funkčnej skúšky príslušným prevádzkovateľom distribučnej/prenosovej sústavy,
 • v prípade projektov typu B podpísanie odovzdávajúceho protokolu prevádzkovateľom príslušnej distribučnej siete a výrobcom biometánu, ktorým dochádza k prechodu vlastníckeho práva k prípojke zariadenia na výrobu biometánu na prevádzkovateľa príslušnej distribučnej siete.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna intenzita pomoci: 45 %
Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na:

 • projekt typu A je 1 mil. EUR,
 • projekt typu B je 1,5 mil. EUR.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 45 0 1 500 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 45 0 1 500 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 45 0 1 500 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 45 0 1 500 000

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky na obstaranie nového alebo zhodnotenie existujúceho dlhodobého hmotného majetku. Súčasťou výdavkov na modernizáciu/transformáciu existujúcej bioplynovej stanice môže byť aj obstaranie softvéru, ktorý bude využívaný pri výrobe elektriny alebo výrobe biometánu.
Investičnými výdavkami na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sú investičné výdavky na nákup:

 • strojov,
 • prístrojov a zariadení
 • nevyhnutné stavebné práce
realizované pri modernizácii bioplynovej stanice na výrobu elektriny alebo pri transformácii existujúcej bioplynovej stanice na biometánovú stanicu.
Projekty typu A:
Medzi oprávnené výdavky patria najmä výdavky na technológie, resp. technologické časti (komponenty), ako napríklad fermentory, transformátory, technológie na výrobu elektriny, zariadenia na hygienizáciu vstupov, plynojemy, plynovody, odlučovače vody, chladiče plynu, dúchadlá, horáky pre núdzové spaľovanie plynu, pretlakové poistky a systémy merania a regulácie.

Projekty typu B:
Medzi oprávnené výdavky patria najmä výdavky uvedené pri projektoch typu A, avšak v prípade technológie na výrobu elektriny je oprávnená len technológia, ktorá slúži na pokrytie vlastnej spotreby elektriny zariadenia na výrobu biometánu, ktoré je výsledkom realizácie projektu, a výdavky na technológie čistenia bioplynu na biometán, propanizácie a nádrže na propán, kompresor, kyslíkový generátor.

Z hľadiska časovej oprávnenosti musia výdavky projektu vzniknúť najskôr v deň začatia realizácie projektu, pričom deň začatia realizácie projektu nesmie predchádzať dňu predloženia žiadosti, a najneskôr v deň ukončenia vecnej realizácie projektu.

Oprávnené výdavky projektu nemôžu byť predmetom dvojitého financovania.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom