• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 01I03-26-V08 - Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

01I03-26-V08 - Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 05. 2024 do 30. 07. 2024

Predmet podpory

Cieľom a účelom výzvy je zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE prostredníctvom podpory výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Výstavba nového zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE. Súčasťou zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE môže byť aj zariadenie na uskladnenie vodíka vyrobeného výlučne v tomto zariadení.

Samostatné investície na uskladnenie vodíka sú v rámci tejto výzvy neoprávnené.
Projekt zameraný na výstavbu nového zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú nové zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 0,05 MW;
 • oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú nové zariadenia na výrobu výlučne obnoviteľného vodíka
 • zariadenie na výrobu vodíka je priamo alebo cez transformátor pripojené do distribučnej sústavy (regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy) alebo do prenosovej sústavy, v súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a v súlade so záväznými dokumentami príslušného prevádzkovateľa sústavy, najmä Prevádzkovým poriadkom a Technickými podmienkami príslušného prevádzkovateľa sústavy,

Dĺžka realizácie projektu

Ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31. marca 2026.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 70 0 4 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 70 0 4 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 70 0 4 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 70 0 4 000 000
štátny podnik 0 70 0 4 000 000

Ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31. marca 2026.

Za ukončenie vecnej realizácie projektu zameraného na výstavbu nového zariadenia na výrobu vodíka sa považuje: - vydanie osvedčenia o úradnej skúške. Osvedčenie o úradnej skúške musí byť vydané právnickou osobou oprávnenou na overovanie bezpečnosti vyhradených technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam oprávnených právnických osôb je uvedený na stránke Národného inšpektorátu práce.

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky sa pre účely tejto výzvy považujú investičné výdavky na obstaranie nového dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku vrátane súvisiacich nevyhnutných stavebných prác potrebné na výstavbu nového zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE vrátane jeho uskladnenia.

Investičnými výdavkami na obstaranie dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku sú investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení a softvéru (technologická časť zariadenia) a stavebné práce (stavebná časť zariadenia realizovaná ako výstavba novej stavby alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby) realizované pri inštalácii zariadení predstavujúcich predmet projektu.

Medzi investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení v rámci projektov zameraných na výstavbu nového zariadenia na výrobu vodíka patria predovšetkým výdavky na nákup technológií, ako napríklad: časti systému elektrolyzéra (sústava článkov elektrolyzéra, výkonové usmerňovače, chladenie usmerňovača, ovládací panel, systém monitorovania kvality vody), podporné zariadenia (ochladzovanie vodíka chladičom, chladenie elektrolyzéra so suchým chladičom, systém čistenia vody, vzduchový kompresor, systém čistenia vodíka, odpadové hospodárstvo vodíkovej jednotky), kompresor vodíka, zásobníky, potrubný systém vyvedenia vodíka a systém zabezpečujúci prečerpanie vodika do externých mobilných nádrží.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Referenčná nákladová efektívnosť projektu je určená vo výške 2 500 000 EUR / MW.

Doplňujúce a špecifické informácie

Medzi neoprávnené výdavky v rámci tejto výzvy patria, napr.:

 • výdavky na výstavbu/inštaláciu výdajnej (čerpacej) stanice vodíka,
 • výdavky na výstavu/inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny z OZE,
 • výdavky na bežné opravy a údržbu,
 • výdavky na daň z pridanej hodnoty,
 • výdavky neoprávnené podľa Schémy pomoci.

Projekt zameraný na výstavbu nového zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú nové zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 0,05 MW;
 • oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú nové zariadenia na výrobu výlučne obnoviteľného vodíka
 • zariadenie na výrobu vodíka je priamo alebo cez transformátor pripojené do distribučnej sústavy (regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy) alebo do prenosovej sústavy, v súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a v súlade so záväznými dokumentami príslušného prevádzkovateľa sústavy, najmä Prevádzkovým poriadkom a Technickými podmienkami príslušného prevádzkovateľa sústavy,

Ostatné informácie

Ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31. marca 2026.

Za ukončenie vecnej realizácie projektu zameraného na výstavbu nového zariadenia na výrobu vodíka sa považuje: - vydanie osvedčenia o úradnej skúške. Osvedčenie o úradnej skúške musí byť vydané právnickou osobou oprávnenou na overovanie bezpečnosti vyhradených technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam oprávnených právnických osôb je uvedený na stránke Národného inšpektorátu práce.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom