• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 03I04-26-V02 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

03I04-26-V02 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 08. 2023 do 31. 03. 2024
Poznámka Termíny uzávierok hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti:
 • 1. kolo 30.09.2023
 • 2. kolo 31.12.2023
 • 3. kolo 31.03.2024
 • a ďalšie kolá v prípade potreby

Predmet podpory

Podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Operačné programy

 • Nezaradené

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:

 • a) budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW;
 • b) budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW;
 • c) budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ovzdušie
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

Celková indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu predstavuje sumu 6 084 500 eur bez DPH.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 50 0 14 500
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 50 0 14 500
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 50 0 14 500
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 50 0 14 500

Oprávnené výdavky

Oprávnenými výdavkami sú investičné náklady vynaložené prijímateľom pomoci v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na:

 • náklady na samotnú nabíjaciu infraštruktúru, elektrických alebo iných komponentov, vrátane výkonových transformátorov potrebných na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete alebo k miestnej jednotke na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie,
 • náklady na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné alebo cestné úpravy, inštaláciu a náklady na získanie súvisiacich povolení.

Náklady miestnych jednotiek na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie sú vylúčené.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálne oprávnené jednotkové ceny na jeden nabíjací bod :

 • jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW - 3 000 eur
 • jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW - 29 000 eur

Prostriedky mechanizmu je možné poskytnúť najviac do výšky 50 % celkových oprávnených výdavkov, maximálne však do výšky 50% z uvedených jednotkových cien, to znamená:
 • na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW najviac vo výške 1 500 eur
 • na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14 500 eur.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom