• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 04I01-18-V01 - Dekarbonizácia priemyslu
Splníme Vám viac ako len 3 želania

04I01-18-V01 - Dekarbonizácia priemyslu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 25. 11. 2022 do 20. 01. 2023

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia, v podobe znižovania emisií skleníkových plynov, v odvetviach priemyselnej výroby, nákladovo-efektívnym spôsobom, v súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku, 2030 s výhľadom do roku 2050. Z celkového cieľa, znížiť emisie skleníkových plynov o 1 369 917 ton ekvivalentu CO2 do roku 2026, sa v rámci dekarbonizačnej schémy dosiahne zníženie aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

 • fyzické alebo právnické osoby

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a) inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese, prostredníctvom inovácie materiálovo a energeticky náročných prevádzok, zavádzaním najlepších dostupných techník (BAT), do priemyselných procesov, ako minimálnej požiadavky, vrátane modernizácie, rekonštrukcie alebo náhrady zariadení, podpora náhrady spaľovania uhlia v priemyselnej energetike a technológiách, zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpora využitia odpadového tepla v priemyselnej energetike;
 • b) opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, vrátane zmeny konfigurácie či elektrifikácie výrobných alebo spracovateľských zariadení;
 • c) energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie zdrojov fosílnych palív a energie v zmysle bodu H.2. schémy a dosiahne sa zníženie emisií skleníkových plynov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podporované aktivity
 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Podpora malých a stredných podnikov
 • Environmentálne záťaže
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)

Oprávnené výdavky

Oprávnenými výdavkami na dekarbonizáciu priemyslu sú investičné výdavky na hmotné a nehmotné aktíva.
Investície do hmotných aktív predstavujú výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku ako projektových a inžinierskych činností, investícií do prípravy a uvoľnenia územia a vyvolaných investícií, investície do budov, závodov, strojov, prístrojov, zariadení a obslužných dopravných prostriedkov určených na zníženie, alebo odstránenie znečisťovania a škodlivých vplyvov a investície na úpravu výrobných metód, s cieľom chrániť životné prostredie a znížiť množstvo emisií skleníkových plynov. Pri oceňovaní hmotného majetku príjemca postupuje v súlade so zákonom o účtovníctve.

Investície do nehmotných aktív predstavujú výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, t.j. obstarávacia cena patentových práv, licencií, know-how alebo iného duševného vlastníctva. Obstarávacia cena sa určuje v súlade s § 25 zákona o účtovníctve.

Doplňujúce a špecifické informácie

V rámci hodnotenia projektu sa budú brať do úvahy dve bodovacie kritéria, s možnosťou získania teoretického maximálneho počtu 10 bodov.

Hodnotené kritériá:

 • I. Suma požadovaných prostriedkov mechanizmu v EUR za ušetrenú tonu emisií CO2eqv, ktorá bude výsledkom realizácie podporenej investície. Maximálne 7 bodov.
 • II. Príspevok k naplneniu cieľa schémy, na zníženie enisií skleníkových plynov. Maximálne 3 body.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom