• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 04I01-18-V02 - Dekarbonizácia priemyslu
Splníme Vám viac ako len 3 želania

04I01-18-V02 - Dekarbonizácia priemyslu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 05. 2024 do 30. 07. 2024

Predmet podpory

Podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom v súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Z celkového cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 1 369 917 ton ekvivalentu CO2 do roku 2026 sa v rámci Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti dosiahne zníženie aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

 • fyzické alebo právnické osoby

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci realizácie tohto typu projektov je možné podporiť nasledujúce aktivity:

 • a) inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese, prostredníctvom inovácie materiálovo a energeticky náročných prevádzok, zavádzaním najlepších dostupných techník (BAT), do priemyselných procesov, ako minimálnej požiadavky, vrátane modernizácie, rekonštrukcie alebo náhrady zariadení, podpora náhrady spaľovania uhlia v priemyselnej energetike a technológiách, zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpora využitia odpadového tepla v priemyselnej energetike;
 • b) opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, vrátane zmeny konfigurácie či elektrifikácie výrobných alebo spracovateľských zariadení;
 • c) energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie zdrojov fosílnych palív a energie v zmysle bodu H.2. schémy a dosiahne sa zníženie emisií skleníkových plynov.

Dĺžka realizácie projektu

Ukončenie vecnej realizácie Projektu musí byť najneskôr do 31.03.2026.
Záverečnú ŽoP Prijímateľ predloží najneskôr do 3 mesiacov po Ukončení vecnej realizácie Projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Podpora malých a stredných podnikov
 • Environmentálne záťaže
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)

Podporené projekty musia spĺňať nasledovné podmienky (oprávnenosti):
i. súlad s právnymi predpismi EÚ a národnými zákonmi platnými v oblasti životného prostredia, ako aj s technickými usmerneniami podporovaných činností a spoločností a stanovením cieľov dekarbonizácie (Technické usmernenie týkajúce sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01) (DNSH – „do no significant harm“);
ii. súlad s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT);
iii. projekty realizované v rámci činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní budú viesť k zníženiu ich emisií značne pod referenčnú hodnotu relevantnú pre danú projektovú ponuku. Pre projekty, ktoré nie sú zamerané na úpravu celého procesu, pre ktorý je stanovená referenčná hodnota, bude podmienka aplikovaná primerane pre upravované procesy;
iv. fosílne palivá23 nebudú môcť byť podporené nad rámec kritérií „výrazne nenarušiť“;
v. množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 30 % (každý podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 30 %, berúc pri tom do úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO2eqv z procesov priamo súvisiacich s projektom – merateľný ukazovateľ).

V rámci výzvy sú oprávnené opatrenia, ktoré povedú k nižším emisiám skleníkových plynov, menším stratám energií a širšiemu zavádzaniu inovatívnych environmentálnych technológií do priemyselnej výroby.
S cieľom zabezpečiť pozitívne vplyvy dekarbonizácie na životné prostredie, v súlade s bodom 116 usmernenia, sa nesmie pomocou zabezpečovať iba to, že emisie sa presunú z jedného odvetvia do iného, ale musí sa zabezpečovať celkové zníženie emisií skleníkových plynov.

Oprávnené výdavky

Oprávnenými výdavkami na dekarbonizáciu priemyslu sú investičné výdavky na hmotné a nehmotné aktíva.
Investície do hmotných aktív predstavujú výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku ako projektových a inžinierskych činností, investícií do prípravy a uvoľnenia územia a vyvolaných investícií, investície do budov, závodov, strojov, prístrojov, zariadení a obslužných dopravných prostriedkov určených na zníženie, alebo odstránenie znečisťovania a škodlivých vplyvov a investície na úpravu výrobných metód, s cieľom chrániť životné prostredie a znížiť množstvo emisií skleníkových plynov. Pri oceňovaní hmotného majetku príjemca postupuje v súlade so zákonom o účtovníctve.

Investície do nehmotných aktív predstavujú výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, t.j. obstarávacia cena patentových práv, licencií, know-how alebo iného duševného vlastníctva. Obstarávacia cena sa určuje v súlade s § 25 zákona o účtovníctve.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Výška prostriedkov mechanizmu na projekt bude určená na základe ponuky (suma požadovaných prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „POO“) v EUR za ušetrenú tonu emisií CO2eqv, ktorá bude výsledkom realizácie podporenej investície), ktorú Žiadateľ uvedie vo svojej žiadosti. Celková výška požadovaných prostriedkov mechanizmu nemôže presiahnuť celkovú sumu oprávnených výdavkov na projekt

Doplňujúce a špecifické informácie

V rámci hodnotenia projektu sa budú brať do úvahy dve bodovacie kritéria, s možnosťou získania teoretického maximálneho počtu 10 bodov.

Hodnotené kritériá:

 • I. Suma požadovaných prostriedkov mechanizmu v EUR za ušetrenú tonu emisií CO2eqv, ktorá bude výsledkom realizácie podporenej investície. Maximálne 7 bodov.
 • II. Príspevok k naplneniu cieľa schémy, na zníženie enisií skleníkových plynov. Maximálne 3 body.

Ostatné informácie

Podporené projekty musia spĺňať nasledovné podmienky (oprávnenosti):
i. súlad s právnymi predpismi EÚ a národnými zákonmi platnými v oblasti životného prostredia, ako aj s technickými usmerneniami podporovaných činností a spoločností a stanovením cieľov dekarbonizácie (Technické usmernenie týkajúce sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01) (DNSH – „do no significant harm“);
ii. súlad s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT);
iii. projekty realizované v rámci činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní budú viesť k zníženiu ich emisií značne pod referenčnú hodnotu relevantnú pre danú projektovú ponuku. Pre projekty, ktoré nie sú zamerané na úpravu celého procesu, pre ktorý je stanovená referenčná hodnota, bude podmienka aplikovaná primerane pre upravované procesy;
iv. fosílne palivá23 nebudú môcť byť podporené nad rámec kritérií „výrazne nenarušiť“;
v. množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 30 % (každý podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 30 %, berúc pri tom do úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO2eqv z procesov priamo súvisiacich s projektom – merateľný ukazovateľ).

V rámci výzvy sú oprávnené opatrenia, ktoré povedú k nižším emisiám skleníkových plynov, menším stratám energií a širšiemu zavádzaniu inovatívnych environmentálnych technológií do priemyselnej výroby.
S cieľom zabezpečiť pozitívne vplyvy dekarbonizácie na životné prostredie, v súlade s bodom 116 usmernenia, sa nesmie pomocou zabezpečovať iba to, že emisie sa presunú z jedného odvetvia do iného, ale musí sa zabezpečovať celkové zníženie emisií skleníkových plynov.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom