• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 07R02-20-V01 - Grantový program pre univerzity na podporu nových študijných programov učiteľstva
Splníme Vám viac ako len 3 želania

07R02-20-V01 - Grantový program pre univerzity na podporu nových študijných programov učiteľstva


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 12. 2023 do 30. 06. 2025

Predmet podpory

Podpora prípravy nových bakalárskych a magisterských učiteľských študijných programov, ako aj nových učiteľských študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň s aprobáciou pre všetky vzdelávacie oblasti pre primárne vzdelávanie, jednu vzdelávaciu oblasť pre nižšie stredné vzdelanie alebo jednu vzdelávaciu oblasť pre základné vzdelávanie.

Operačné programy

 • Vzdelávanie

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom je verejná vysoká škola v zmysle §2 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočňujúca učiteľské študijné programy v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy v zmysle vyhlášky MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. Príloha 1.

Podporované (oprávnené) aktivity

Účelom poskytnutia prostriedkov mechanizmu je vytvorenie nových učiteľských študijných programov s nasledujúcimi parametrami:
Parametre nových učiteľských študijných programov:
Typy (stupne) nových učiteľských študijných programov
Žiadateľ vytvorí a pripraví na realizáciu najmenej jeden nový učiteľský

 • bakalársky študijný program,
 • magisterský študijný program alebo
 • študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň.
Aprobácia nových učiteľských študijných programov
V rámci grantu bude podporená príprava nových
 • bakalárskych učiteľských študijných programov s aprobáciou pre:
  • všetky vzdelávacie oblasti pre primárne vzdelávanie,
  • jednu vzdelávaciu oblasť pre nižšie stredné vzdelanie alebo
  • jednu vzdelávaciu oblasť pre základné vzdelávanie.
 • magisterských učiteľských študijných programov s aprobáciou pre:
  • všetky vzdelávacie oblasti pre primárne vzdelávanie,
  • jednu vzdelávaciu oblasť pre nižšie stredné vzdelanie,
  • jednu vzdelávaciu oblasť pre základné vzdelávanie.
 • učiteľských študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň s aprobáciou pre:
  • všetky vzdelávacie oblasti pre primárne vzdelávanie,
  • jednu vzdelávaciu oblasť pre nižšie stredné vzdelanie,
  • jednu vzdelávaciu oblasť pre základné vzdelávanie.
Ak ide o magisterský študijný program, vyžaduje sa, aby nadväzoval na existujúci akreditovaný bakalársky študijný program alebo na bakalársky učiteľský študijný program, vytvorený v rámci výzvy.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • univerzity a vysoké školy
Typ žiadateľa a výška podpory Výška dotácie v EUR
min. max.
univerzity a vysoké školy 70 000 490 000

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa považujú výdavky potrebné na zabezpečenie vytvorenia a akreditácie nového učiteľského študijného programu v aprobácii podľa bodu B6. Finančné prostriedky budú poskytnuté formou refundácie.
Žiadateľ splní podmienku oprávnenosti výdavkov v prípade predloženia akreditovaného nového študijného programu v elektronickej podobe a linku na register študijných programov, preukazujúci zápis nového učiteľského študijného programu do registra študijných programov, čím sa preukáže splnenie cieľov uvedených v časti Výzvy B6 (plného znenia výzvy) v súvislosti s prípravou na tvorbu, tvorbou, schválením a akreditáciou nového učiteľského študijného programu v aprobácii podľa bodu B6 plného znenia výzvy. Oprávnenosť výdavkov je v období od 1. júna 2023 do 30. júna 2025.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Počet nových učiteľských študijných programov / Suma 1 (jeden) / 70 000 EUR bez DPH 2 (dva) / 140 000 EUR bez DPH 3 (tri) / 210 000 EUR bez DPH 4 (štyri) / 280 000 EUR bez DPH 5 (päť) / 350 000 EUR bez DPH 6 (šesť) / 420 000 EUR bez DPH 7 (sedem) / 490 000 EUR bez DPH

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom