• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 08I01-20-V05 - Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl
Splníme Vám viac ako len 3 želania

08I01-20-V05 - Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 07. 08. 2023 do 27. 10. 2023

Predmet podpory

Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

Operačné programy

 • Vzdelávanie

Oprávnenosť žiadateľa

 • Verejné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ)
a/alebo
 • Štátne vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. b) zákona o VŠ,
ktoré vytvoria konzorcium podľa § 2 ods. 15 zákona o VŠ najneskôr do 31. 3. 2026, čo preukážu platným uznesením zodpovedných orgánov akademickej samosprávy každej zo zapojených škôl o schválení vytvorenia konzorcia, a ktoré predložia hodnotiacu správu k projektovému zámeru podanému v rámci Výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl (08I01-20-V03).

Podporované (oprávnené) aktivity

Skupina 1 – Aktivity na podporu integrácie vysokých škôl formou konzorcia

Žiadateľ a partner sú povinní zvoliť si každú z povinných aktivít, najmenej jednu aktivitu z povinne voliteľných aktivít a ľubovoľný počet z voliteľných aktivít. Aktivity musia viesť ku zabezpečeniu napĺňania predmetov činností konzorcia.

 • A. Povinné aktivity (žiadateľ a partner si zvolí každú z aktivít)
  • 1. Harmonizácia (zosúladenie) vnútorných systémov kvality na základe spoločne definovaných postupov a oblastí
  • 2. Vytvorenie aspoň piatich spoločných študijných programov, pričom aspoň jeden z nich sa týka študijného odboru, v ktorom jedna alebo viaceré vysoké školy, ktoré ponúkajú spoločný program, vykazujú nadpriemernú výkonnosť v systéme hodnotenia vedeckého výkonu
  • 3. Poskytovanie možnosti absolvovať predmety z ponuky všetkých univerzít v rámci konzorcia (s ohľadom na kapacity)
  • 4. Koncentrácia (združovanie a prepájanie) výskumných a inovačných kapacít
  • 5. Zdieľanie priestorov, laboratórií, špecializovaných učební a vybavenia škôl6
  • 6. Integrácia na úrovni knižničných, publikačných a IT systémov
 • B. Povinne voliteľné aktivity (žiadateľ a partner si zvolí najmenej jednu z aktivít)
  • 1. Integrácia v oblasti internacionalizácie vysokoškolského prostredia
  • 2. Harmonizácia a integrácia v oblasti poradenstva a podpory študentov
  • 3. Harmonizácia a integrácia v oblasti poradenstva a podpory kariérneho rozvoja vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
 • C. Voliteľné aktivity (žiadateľ a partner si zvolí ľubovoľný počet aktivít)
  • 1. Zdieľanie ubytovacích, stravovacích, voľnočasových a iných priestorov, vybavenia a služieb
  • 2. Regionálna spolupráca

Skupina 2 – Aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry

Žiadateľ a partner sú povinní vybrať si najmenej jednu z Aktivít rekonštrukcie a modernizácie (A) a ľubovoľný počet z Iných investičných aktivít (B). Každá z aktivít musí byť zameraná na výskumnú, vzdelávaciu, ubytovaciu alebo inú podpornú infraštruktúru, ktorá bude vďaka realizácií aktivít využívaná konzorciom vysokých škôl.

 • A. Aktivity rekonštrukcie a modernizácie (žiadateľ a partner si zvolí najmenej jednu z aktivít)
  • 1. Rekonštrukcia, modernizácia, alebo iné opatrenia a aktivity na obnove objektu vysokej školy spoločne vedúce ku zlepšeniu energetickej hospodárnosti objektu, ktorou sa dosiahne úspora primárnej energie výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) minimálne na úrovni 30 %7. Rekonštrukcia a modernizácia nemusia byť zamerané výlučne na energetickú obnovu.
Aktivita môže byť realizovaná samostatne, alebo v kombinácii s ľubovoľným počtom nasledujúcich podaktivít na každom objekte vysokej školy:
   • a) Nákup a montáž interiérového vybavenia
   • b) Zvýšenie mobility a debarierizácia budovy
   • c) Digitalizácia budov – elektronické a informačné systémy
   • d) Úprava vonkajších areálov
   • e) Iné vyvolané investície
  • 2. Rekonštrukcia alebo modernizácia bez energetickej obnovy8. Aktivita môže byť realizovaná samostatne, alebo v kombinácii s ľubovoľným počtom nasledujúcich podaktivít:
   • a) vNákup a montáž interiérového vybavenia
   • b) Zvýšenie mobility a debarierizácia budovy
   • c) Digitalizácia budov – elektronické a informačné systémy
 • B. Iné investičné aktivity (žiadateľ a partner si zvolí ľubovoľný počet aktivít)
  • 1. Výstavba nových objektov
  • 2. Prístavba, nadstavba existujúcich budov
  • 3. Úprava vonkajších areálov
  • 4. Nákup stavieb
  • 5. Nákup pozemkov
  • 6. Iné aktivity spojené s integrovanou infraštruktúrou

Dĺžka realizácie projektu

Z prostriedkov mechanizmu možno financovať len také opatrenia, ktorých implementácia (s ktorou vznikajú výdavky) začala 1. februára 2020, alebo neskôr a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií obsiahnutých v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Plán obnovy“). Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 31.marca 2026 a to vrátane dotknutých dní.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie
 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu predstavuje 120 000 000,00 EUR s DPH.

 • univerzity a vysoké školy
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. max.
univerzity a vysoké školy 0 100 0 60 000 000

Oprávnené výdavky

 • kapitálové výdavky,
 • stavebné práce, stavebné úpravy, montáž, dodávky a služby bezprostredne súvisiace so stavebnými prácami
 • ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby/obnovy podľa predloženej projektovej dokumentácie (súvisiace stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do budovy a pod.),
 • realizácia tepelnoizolačného systému novo zhotovovaných stavebných konštrukcií a novo zhotovovaných otvorových konštrukcií (pri prístavbe, nadstavbe a pod.),
 • spracovanie prípravnej a projektovej stavebnej dokumentácie a energetického hodnotenia (vrátane odborných posudkov),
 • odborný stavebný dozor,
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu,
 • režijné výdavky, ktoré priamo súvisia s riadením projektu,
 • kúpa pozemkov vrátane nákladov na zriadenie vecných bremien k pozemkom a nájom pozemkov v prospech tretej osoby a náhrada za výkup pozemkov,
 • kúpa nehnuteľností,
 • nákup hmotného a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s realizáciou projektu,
 • výdavky spojené s obstaraním vybudovania, rekonštrukcie alebo modernizácie vonkajších priestorov, záhrad, ihrísk a ostatných otvorených alebo uzavretých areálov vysokých škôl,
 • výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia, materiálno-technického vybavenia,
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné),
 • daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH),
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu)
 • iné výdavky nevyhnutné pre realizáciu projektu a riadne odôvodnené žiadateľom, ktoré Vykonávateľ uzná za oprávnené.

Všetky oprávnené výdavky sa musia vzťahovať na obdobie od 01.02.2020 do 31.03.2026 a musia byť v súlade s prílohou výzvy č. 7 - Zoznam oprávnených výdavkov a finančné percentuálne limity. Vykonávateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu predĺžiť.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom