• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 08I01-20-V07 - Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl
Splníme Vám viac ako len 3 želania

08I01-20-V07 - Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 05. 06. 2024 do 31. 12. 2024
Poznámka Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu po vyčerpaní alokovaných prostriedkov mechanizmu určených na vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenených na výzvu s kódom 08I01-20-V07 alebo do 31.12.2024, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri rekonštrukcii budov vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 %.

Operačné programy

 • Vzdelávanie

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy.

Podporované (oprávnené) aktivity

Povinná aktivita:

 • Rekonštrukcia, modernizácia, alebo iné opatrenia a aktivity, spoločne vedúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti objektu, ktorou sa dosiahne úspora primárnej energie výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) na úrovni viac ako 30 %. Rekonštrukcia a modernizácia nemusia byť zamerané výlučne na energetickú obnovu.

Voliteľné aktivity:
 • 1. Nákup a montáž interiérového vybavenia
 • 2. Zvýšenie mobility a debarierizácia budovy
 • 3. Digitalizácia budov – elektronické a informačné systémy
 • 4. Úprava vonkajších areálov
 • 5. Iné vyvolané investície pri realizácii Povinnej aktivity

Žiadateľ je povinný každú zo zvolených aktivít dokončiť v takom čase, aby bolo na stavbu vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a prebehlo odovzdanie stavby do užívania, najneskôr do 30.4.2026. V prípade, ak podľa zákona 50/1976 Z.z. na odovzdanie stavby do užívania nie je potrebné kolaudačné rozhodnutie, žiadateľ je povinný zabezpečiť protokolárne odovzdanie stavby dodávateľom najneskôr do 30.4.2026. Vykonávateľ je oprávnený lehotu v odôvodnených prípadoch predĺžiť.

Dĺžka realizácie projektu

Z prostriedkov mechanizmu možno financovať len také opatrenia, ktorých implementácia (s ktorou vznikajú výdavky) začala až 1. februára 2020 alebo neskôr a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií obsiahnutých v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Plán obnovy“). Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30. júna 2026 a to vrátane týchto dní. Vykonávateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch predĺžiť obdobie oprávnenosti výdavkov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna výška finančných prostriedkov na žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu sa určí pomocou tohto vzorca:
Celková podlahová plocha Projektu v m2 x 1 000,00 EUR s DPH, najviac však do výšky 9 900 000,00 EUR s DPH.

 • univerzity a vysoké školy
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. max.
univerzity a vysoké školy 0 100 0 9 900 000

Oprávnené výdavky

 • rekonštrukcia a modernizácia budov VŠ, stavebné úpravy VŠ,
 • rekonštrukcia a modernizácia stravovacieho zariadenia VŠ,
 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov VŠ,
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad,
 • projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej investičnej štúdie a projektovej dokumentácie (architektonickej štúdie, dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia), výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia,
 • nákup interiérového vybavenia VŠ,
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné),
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér, inžinierske činnosti), spracovanie energetického certifikátu budovy,
 • daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je
vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH),
 • rezerva na nepredvídané výdavky,
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti o zdroji financovania – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu),
 • ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby/obnovy podľa predloženej projektovej dokumentácie (súvisiace stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do budovy a pod.),
 • nákup hmotného a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s realizáciou projektu,
 • výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia, materiálno-technického vybavenia.

Všetky oprávnené výdavky sa musia vzťahovať na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2026 a musia byť v súlade s prílohou výzvy č. 2 - Zoznam oprávnených výdavkov a finančné percentuálne limity.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Výška podpory z prostriedkov mechanizmu je vo výške max. 1000 EUR na 1 m2, najviac do výšky 9 900 000 EUR.

MZDOVÉ VÝDAVKY

 • Projektový manažér, finančný - max. 14 EUR/hod alebo 2500 EUR/mesiac
 • Finančný manažér - max. 14 EUR/hod alebo 2500 EUR/mesiac
 • Manažér pre VO - max. 14 EUR/hod alebo 2500 EUR/mesiac

STAVEBNÝ DOZOR
 • Max. 2,00 % z oprávnených výdavkov na stavebné práce

REZERVA NA NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
 • Max. 2,50 % z oprávnených výdavkov na stavebné práce

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom