• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 09I01-03-V03 - Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK
Splníme Vám viac ako len 3 želania

09I01-03-V03 - Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 08. 08. 2023 do 31. 12. 2023
Poznámka K uzavretiu výzvy dôjde 31.12.2023, alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Predmet podpory

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektových zámerov hodnotených vo vybraných výzvach rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa. Podporené môžu byť projektové zámery výskumníkov/výskumníčok a výskumných organizácií, ktoré neboli financované v Horizonte Európa, pričom získali známku excelentnosti (Seal of Excellence) alebo alternatívne hodnotenie, preukazujúce vysokú kvalitu projektového zámeru.

Cieľom výzvy je podporiť excelentné projekty, ktoré boli predložené a vyhodnotené v rámci Horizontu Európa v nasledovných výzvach:
 • 1. Európska rada pre výskum (ERC – Starting grant, Advanced grant, Consolidator grant)
 • 2. Marie Skłodowska-Curie Akcie (MSCA Postdoctoral Fellowships – s výnimkou Global Fellowships)
 • 3. Widening participation - (ERA Chair)

V prípade výziev, kde nositeľom výskumného zámeru je jednotlivec – výskumník, výzva umožní predložiť projekt nositeľovi aj prostredníctvom inej hostiteľskej výskumnej organizácie na Slovensku.

Operačné programy

 • Veda, výskum, inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú nepodnikateľské výskumné organizácie, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom spĺňajú nasledovné podmienky:

 • 1. Výskumná organizácia bola/bude hostiteľskou výskumnou organizáciou výskumníka, ktorý bol nositeľom pôvodného, hodnoteného projektového zámeru vo výzvach „Európskej rady pre výskum (ERC – Starting grant, Advanced grant, Consolidator grant)“ alebo vo výzvach „Marie Skłodowska-Curie Akcie (MSCA Postdoctoral Fellowships; s výnimkou Global Fellowships)“.
alebo
 • 2. Výskumná organizácia bola žiadateľom vo výzvach „Widening Participation - ERA Chair“.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím pre realizáciu projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

A) Aktivita 1: ERC Granty – podpora projektových zámerov predložených a vyhodnotených vo výzvach piliera 1 Excelentná veda programu Horizont Európa, konkrétne vo výzvach ERC – Starting grant, Advanced grant, Consolidator grant, ktoré získali hodnotenie „A“ v druhom hodnotiacom kole a neboli financované z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov alokovaných na výzvy. Podmienky priradenia aktivity:

 • 1. Žiadosť predkladá pôvodná hostiteľská organizácia zo Slovenska v mene výskumníka - nositeľa výskumu alebo novo-navrhnutá oprávnená organizácia na Slovensku za výskumníka – nositeľa výskumu, ktorý v pôvodnom projekte mal hostiteľskú organizáciu z inej členskej krajiny EÚ alebo asociovanej krajiny Horizontu Európa.
 • 2. Nositeľ výskumu,ktorý s hostiteľskou výskumnou organizáciou získa grant,sa musí zaviazať,že bude na Slovensku pôsobiť minimálne počas doby riešenia projektu (prenositeľnosť projektu, ktorá je v ERC, bude uplatniteľná len v rámci SR).
 • 3. Žiadateľ predloží pôvodný projektový zámer (Zapečatený projektový zámer – Sealed Proposal) vyhodnotený v rámci uvedených ERC výziev a hodnotiacu správu k nemu (Evaluation Summary Report).

B) Aktivita 2: MSCA Postdoctoral Fellowships – podpora projektových zámerov predložených a vyhodnotených vo výzvach Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowships, ktoré získali známku excelentnosti „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením EK a dosiahli minimálnu prahovú hodnotu (70 %), avšak neboli financované z dôvodu nízkej alokácie na výzvu.
Upozornenie: projektové zámery podané v rámci výziev Global Fellowships nie sú oprávnené na podporu z tejto výzvy.
Podmienky priradenia aktivity:
 • 1. Žiadosť predkladá pôvodná hostiteľská organizácia zo Slovenska v mene výskumníka - nositeľa výskumu
alebo novo-navrhnutá oprávnená organizácia na Slovensku za výskumníka – nositeľa výskumu, ktorý v pôvodnom projekte mal hostiteľskú organizáciu z inej členskej krajiny EÚ alebo asociovanej krajiny Horizontu Európa.
 • 2. Žiadateľ predloží pôvodný projektový zámer (Zapečatený projektový zámer – Sealed Proposal) a známku excelentnosti „Seal of excellence“ a/alebo sumárnu hodnotiacu správu (Evaluation Summary Report).

C) Aktivita 3: ERA Chair - podpora projektových zámerov predložených a vyhodnotených vo výzvach na Rozširovanie účasti aposilnenie Európskeho výskumného priestoru (Widening participation and strengthening the European Research Area), konkrétne vo výzvach o ERA Chair granty, programu Horizont Európa, ktoré v hodnotení dosiahli minimálne stanovenú prahovú hodnotu, ale neboli financované z dôvodu nízkej finančnej alokácie na výzvy.
Podmienky priradenia aktivity:
 • 1. Žiadosť predkladá pôvodná organizácia zo Slovenska, ktorá predkladala pôvodný projektový zámer.
 • 2. Ak žiadateľ v pôvodnej žiadosti identifikoval ERAChair-a,tak ho nemôže v žiadosti o financovanie z tejto výzvy vymeniť.
 • 3. Žiadateľ predloží pôvodný projektový zámer (Zapečatený projektový zámer – Sealed Proposal) vyhodnotený v rámci výziev na ERA Chair granty a hodnotiacu správu k nemu (Evaluation Summary Report).

Dĺžka realizácie projektu

Obdobie časovej oprávnenosti projektu je stanovené najskôr dňom vyhlásenia výzvy, za predpokladu, že pôvodný projektový zámer k termínu vyhlásenia výzvy bol vyhodnotený. V prípade, že pôvodný projektový zámer bol vyhodnotený po dátume vyhlásenia tejto výzvy, žiadateľ je oprávnený začať realizáciu projektových aktivít najskôr dňom vyhodnotenia pôvodného projektového zámeru.
Obdobie časovej oprávnenosti projektu končí, t. j. výskumné aktivity musia byť ukončené najneskôr 30. 6. 2026.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

Alokácia výzvy je 10 716 000,00 €

 • výskumná inštitúcia

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom