• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 09I01-03-V04 - Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa
Splníme Vám viac ako len 3 želania

09I01-03-V04 - Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 04. 07. 2023 do 27. 06. 2024

Predmet podpory

Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch v Horizontu 2020 alebo Horizontu Európa. Cieľom výzvy je podporiť výskumné aktivity a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa.

Operačné programy

 • Veda, výskum, inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry (ďalej aj „Nepodniky“), ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ a podniky v zmysle uvedeného článku.

 • a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
 • c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy
 • a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
 • d) neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb,
 • e) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené sú projekty na podporu:

 • financovania komplementárnych aktivít k bežiacim horizontovým projektom (napr. rozšírenie výskumu a vývoja vrátane nákupu infraštruktúry, transfer technológií a pod.);
 • už ukončených horizontových projektov (max. 1 rok po ukončení v čase podania ŽoPPM) s cieľom umožniť pokračovanie výskumu a vývoja (napr. nadväzujúce výskumné a vývojové aktivity vrátane nákupu infraštruktúry, transfer technológií a pod.).

Matching granty môžu byť naviazané na horizontové projekty z:
 • „Research and Innovations Actions“ (RIA),
 • „Innovation Actions“ (IA),
 • „Horizon ERC Grants“,
na CSA projekty z časti „Widening participation and strenghtening the European Research Area“:
 • „Teaming for Excellence“,
 • „Twinning“,
 • „Excellence Hubs“,
 • „ERA Chairs“
a projekty
 • „MSCA Postdoctoral Fellowships – European Fellowships“.

Dĺžka realizácie projektu

Obdobie časovej oprávnenosti projektu začína plynúť najskôr dňom podania ŽoPPM, t. j. realizácia projektu nesmie začať pred podaním ŽoPPM.
Obdobie časovej oprávnenosti projektu končí, t. j. výskumné aktivity musia byť ukončené a výdavky uhradené najneskôr 30. 6. 2026.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

Alokácia výzvy je 9 960 000 EUR.

 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
malý podnik (10-49 zamestnancov) 25 100 0 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 25 100 0 200 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 100 0 200 000
štátny podnik 25 100 0 200 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 25 100 0 200 000
univerzity a vysoké školy 25 100 0 200 000
výskumná inštitúcia 25 100 0 200 000
združenie právnických osôb 25 100 0 200 000

Oprávnené výdavky

Oprávnené priame výdavky prijímateľov, ktorí v súvislosti s projektom vykonávajú nehospodársku činnosť, t. j. nie sú považovaní za podnik, a teda ich projekty nepodliehajú schéme štátnej pomoci:

 • a) Priame mzdové/osobné výdavky - celková cena práce osôb v rozsahu, v ktorom sa priamo podieľajú na projekte, t. j.:
  • mzdové náklady členov výskumného tímu, príp. technických pracovníkov priamo zapojených do implementácie projektu aprojektových/finančných manažérov zodpovedných za projektové a finančné riadenie projektu;
  • odmeny za prácu vykonávanú na základe dohôd mimo pracovného pomeru – za pracovné úlohy alebo pracovné činnosti priamo súvisiace s implementáciou projektu.
Výška oprávnených priamych mzdových/osobných výdavkov je stanovená vo forme jednotkových osobných nákladov na 3 684 Eur/osobo-mesiac pri 100% pracovnom úväzku na projekt (náklady zamestnávateľa, resp. celková cena práce) pre nasledovné oprávnené pracovné pozície:
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník;
  • vedecko-výskumný pracovník;
  • technický a iní pomocný pracovník;
  • projektový/finančný manažér – výdavky na túto pozíciu môžu tvoriť maximálne 5 % z celkových mzdových výdavkov.

 • b) Výdavky na zriadenie a/alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry
 • c) Výdavky na stavebné práce a stavebné úpravy (len v prípade ak sú nevyhnutné na inštaláciu infraštruktúry nadobúdanej v rámci projektu);
 • d) Výdavky na poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu
 • e) Výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív
 • f) Spotrebný materiál, ostatné tovary a služby
 • g) Cestovné náhrady

Oprávnené priame výdavky podnikov realizujúcich v rámci projektu základný, priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj, a teda ich projekty podliehajú schéme štátnej pomoci:

a) Priame mzdové/osobné výdavky - celková cena práce osôb v rozsahu, v ktorom sa priamo podieľajú na projekte, t. j.:
  • mzdové náklady členov výskumného tímu, príp. technických pracovníkov priamo zapojených do implementácie projektu a projektových/finančných manažérov zodpovedných za projektové a finančné riadenie projektu;
  • odmeny za prácu vykonávanú na základe dohôd mimo pracovného pomeru – za pracovné úlohy alebo pracovné činnosti priamo súvisiace s implementáciou projektu.
Výška oprávnených priamych mzdových/osobných výdavkov je stanovená vo forme jednotkových nákladov na 3684 Eur/osobo-mesiac pri 100% pracovnom úväzku na projekt (náklady zamestnávateľa, resp. celková cena práce) pre nasledovné oprávnené pracovné pozície:
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník;
  • vedecko-výskumný pracovník;
  • technický a iní pomocný pracovník;
  • projektový/finančný manažér - výdavky na túto pozíciu môžu tvoriť maximálne 5 % z celkových mzdových výdavkov.
 • b) Odpisy investičného majetku (hmotného a nehmotného) v rozsahu a v období jeho použitia v rámci projektu. Odpisy hmotného majetku sú oprávnené max. do výšky daňových odpisov, vypočítaných na základe metódy rovnomerného spôsobu odpisovania. (Odpisy investičného majetku nie sú oprávnené v prípade existujúceho majetku, na ktorý boli v minulosti poskytnuté akékoľvek prostriedky z verejných zdrojov)
 • c) Výdavky na poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu
 • d) Cestovné náhrady
 • e) Spotrebný materiál, ostatné tovary a služby

Nepriame výdavky (pre podniky aj nepodniky) - stanovené paušálnou sadzbou až do výšky 7 % oprávnených priamych nákladov, ako sa uplatňuje pri postupoch podľa nariadenia č. 2021/1060, čl. 54 písm. a). Z paušálu na nepriame výdavky nemôžu byť financované neoprávnené výdavky vymenované nižšie.

Za nepriame výdavky sa považujú výdavky, ktoré nie je možné priamo priradiť k výskumným aktivitám, ale vznikajú v súvislosti s realizáciou projektu (napr. zabezpečenie chodu organizácie, t. j. personalista, účtovník, nájom, energie, vodné, stočné, publicita, komunikácia a pod.).

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom