• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 09I05-03-V02 - Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3
Splníme Vám viac ako len 3 želania

09I05-03-V02 - Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 04. 07. 2023 do 06. 11. 2023

Predmet podpory

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na digitálnu ekonomiku.

Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v týchto oblastiach:
 • Priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle)
 • Kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia)
 • Vznikajúce umožňujúce/podporné technológie
 • Pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie
 • Umelá inteligencia a robotika
 • Pokročilé počítanie

Cieľom výzvy je podporiť tvorbu poznatkov v organizáciách realizujúcich výskum, ako aj vzájomnú spoluprácu medzi všetkými sektormi. Zároveň tiež zlepšiť synergie s európskymi programami a zlepšiť pripravenosť slovenských subjektov na výzvy vyhlasované programom Horizont Európa, najmä v klastri 4: „Digitalizácia, priemysel a vesmír“.

Operačné programy

 • Veda, výskum, inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry (ďalej aj „Nepodniky“), ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ a nebudú vykonávať hospodárske činnosti na projekte.
Oprávnení žiadatelia sa pre účely výzvy členia podľa sektorovej štruktúry vymedzenej v § 7 zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja“):

 • a) štátny sektor, ktorý tvorí SAV a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
 • c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy.

Oprávnení partnermi:
 • nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ a nebudú vykonávať hospodárske činnosti na projekte:
  • štátny sektor (SAV a PO uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ÚO ŠS),
  • sektor verejných výskumných inštitúcií,
  • sektor vysokých škôl
  • neziskový sektor (OZ, NO, združenia PO)
  • subjekty územnej samosprávy (obce, VÚC a nimi zriadené ROPO)
 • podniky v zmysle uvedeného článku Zmluvy o fungovaní EÚ:
  • podnikateľský sektor (podnikatelia podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka)
Maximálny počet subjektov na jednu ŽoPPM je 5 (t. j. 1 žiadateľ + 4 partneri).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Základný výskum
 • Priemyselný výskum
v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na digitálnu ekonomiku.

Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v týchto oblastiach:
 • Priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle)
 • Kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia)
 • Vznikajúce umožňujúce/podporné technológie
 • Pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie
 • Umelá inteligencia a robotika
 • Pokročilé počítanie

Dĺžka realizácie projektu

Obdobie časovej oprávnenosti projektu začína plynúť najskôr dňom podania ŽoPPM, t. j. realizácia projektu nesmie začať pred podaním ŽoPPM.

Obdobie časovej oprávnenosti projektu končí, t. j. výskumné aktivity musia byť ukončené a výdavky uhradené najneskôr 30. 6. 2026.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

Výška dotácie je za celý projekt nie za partnera.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 70 0 1 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 70 0 1 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 60 0 1 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 50 0 1 000 000
samospráva 0 100 0 1 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 0 1 000 000
univerzity a vysoké školy 0 100 0 1 000 000
výskumná inštitúcia 0 100 0 1 000 000
nezisková organizácia 0 100 0 1 000 000
združenie právnických osôb 0 100 0 1 000 000

Oprávnené výdavky

 • priame mzdové/osobné výdavky - celková cena práce osôb v rozsahu, v ktorom sa priamo podieľajú na projekte, t. j.:
  • mzdové náklady členov výskumného tímu, príp. technických pracovníkov priamo zapojených do implementácie projektu aprojektových/finančných manažérov zodpovedných za projektové a finančné riadenie projektu;
  • odmeny za prácu vykonávanú na základe dohôd mimo pracovného pomeru – za pracovné úlohy alebo pracovné činnosti priamo súvisiace s implementáciou projektu.
Výška oprávnených priamych mzdových/osobných výdavkov: 3 684 Eur/osobo-mesiac pri 100% pracovnom úväzku na projekt pre oprávnené pracovné pozície:
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník,
  • vedecko-výskumný pracovník,
  • technický a iní pomocný pracovník,
  • projektový/finančný manažér - výdavky na túto pozíciu môžu tvoriť maximálne 5 % z celkových mzdových výdavkov.

 • ostatné výdavky - stanovené paušálnou sadzbou až do výšky 40 % priamych personálnych nákladov, ako sa uplatňuje aj pri postupe podľa nariadenia č. 2021/1060, čl. 56 ods. 1. Žiadateľ/partner je povinný pri implementácii postupovať v súlade s uplatniteľnou legislatívou, vrátane zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
  • a) výdavky na zriadenie a/alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry
  • b) odpisy investičného majetku
  • c) výdavky na stavebné práce a stavebné úpravy
  • d) výdavky na poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu
  • e) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív
  • f) spotrebný materiál, ostatné tovary a služby
  • g) cestovné náhrady

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom