• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 10I04-20-V01 - Audit úrovne internacionalizácie a implementácia projektov internacionalizácie vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií
Splníme Vám viac ako len 3 želania

10I04-20-V01 - Audit úrovne internacionalizácie a implementácia projektov internacionalizácie vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 06. 10. 2023 do 30. 11. 2023

Predmet podpory

Podporiť internacionalizáciu verejných vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím pre realizáciu projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Čiastkový Projekt 1:
Prvá oblasť sa zameriava na audit úrovne internacionalizácie, ktorý predpokladá vypracovanie samohodnotiacej správy žiadateľa podľa metodiky, ktorú vypracuje panel expertov vybraný vykonávateľom, posúdenie úrovne internacionalizácie panelom expertov, vrátane posúdenia silných a slabých stránok žiadateľa a vypracovania odporúčaní na implementáciu systémových zmien panelom expertov. Na základe odporúčaní panelu expertov vysoké školy/verejné výskumné inštitúcie pripravia akčné plány.
Aktivity v Čiastkovom Projekte 1:

 • a) Vypracovávanie samohodnotiacej správy žiadateľom
Verejná vysoká škola/verejná výskumná inštitúcia vypracuje samohodnotiacu správu na základe metodiky, ktorá bude vytvorená panelom expertov pre potreby auditu a ktorá bude následne vyhodnotená. Samohodnotiaca správa reflektuje krátkodobé a dlhodobé zámery žiadateľa v zmysle jednotnej metodiky vytvorenej panelom expertov.
 • b) Návšteva panelu expertov na podporenej inštitúcii – žiadateľ zabezpečí všetky potrebné dokumenty a prípravu pre návštevu expertov
Panel expertov zložený zo zahraničných a domácich expertov vykoná hodnotenie na mieste na základe metodiky a samohodnotiacej správy. Panel expertov na ich základe vypracuje pre žiadateľa hodnotiacu správu obsahujúcu návrhy odporúčaní a zašle ich príslušným žiadateľom na pripomienkovanie. Žiadateľ poskytne súčinnosť pre činnosť expertov a vypracovanie hodnotiacej správy.
 • c) Spracovanie pripomienok k hodnotiacim správam
Formou workshopu za účasti a spolupráce panelu expertov so žiadateľom budú po zohľadnení pripomienok prezentované zistenia a odporúčania z hodnotiacej správy.
 • d) Príprava akčného plánu na základe odporúčaní hodnotiacej správy
Žiadateľ pripraví akčný plán na základe odporúčania z doručenej hodnotiacej správy, ktorý predloží na posúdenie a schválenie panelu expertov. Akčný plán obsahuje návrhy krátkodobých a dlhodobých cieľov.
 • e) Schválený akčný plán spolu s hodnotiacou správou panelu expertov doručí žiadateľ vykonávateľovi, čím bude ukončená realizácia Čiastkového Projektu 1.

Čiastkový Projekt 2: Podmienkou pre poskytnutie prostriedkov v Čiastkovom Projekte 2 je plnenie krokov a) – e) z Čiastkového projektu 1.
Čiastkový Projekt 2 sa zameriava na implementáciu odporúčaní panelu expertov z hodnotiacej správy a schválených akčných plánov vypracovaných žiadateľmi, ktoré majú za cieľ zlepšiť úroveň internacionalizácie. Implementácia musí byť v súlade so schváleným akčným plánom, pričom sa prihliada na odporúčania z auditu. Čiastkový Projekt 2 musí napĺňať krátkodobé ciele odpočtovateľné do októbra 2025 a zohľadniť plnenie dlhodobých cieľov, ktoré budú zahrnuté aj v správe expertov. Ako krátkodobé ciele sa chápu ciele, ktoré žiadateľ dokáže splniť do októbra 2025.
Oprávnené aktivity v tejto skupine sú individuálne pre jednotlivé hodnotené organizácie a budú vyplývať priamo zo schválených akčných plánov, pričom opatrenia budú rozdelené na krátkodobé a dlhodobé.
Žiadateľ doručí vykonávateľovi v termíne do 31. 10. 2025 vyhodnotenie plnenia krátkodobých opatrení akčného plánu s uvedením percentuálneho rozsahu plnenia a vyjadrením panelu expertov, čím bude ukončený Čiastkový projekt 2. Zároveň musia byť dodržané podmienky uvedené v časti Výzvy B7 Podmienky oprávnenosti výdavkov tejto Výzvy pre Čiastkový projekt 2.
Špecifickou podmienkou oprávnenosti projektu v zmysle tejto Výzvy je nutnosť nadväznosti oboch oblastí. Podporených bude spolu 20 projektov na 10 inštitúciách tzn. žiadateľ, ktorý bude zapojený do auditu úrovne internacionalizácie (Čiastkový Projekt 1) sa následne zapája do implementácie odporúčaní a akčných plánov (Čiastkový Projekt 2).

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 6 000 000,00 €

 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max.
univerzity a vysoké školy 0 100 0 600 000
výskumná inštitúcia 0 100 0 600 000

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky projektu musia spĺňať podmienku, že výdavky sú určené na financovanie výdavkov v súvislosti s realizáciou Čiastkového projektu 1 a Čiastkového projektu 2 realizovaných po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu od stanoveného dátumu oprávnenosti výdavkov;

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom