• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • 10I04-20-V03 - Výzva na podporu projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí
Splníme Vám viac ako len 3 želania

10I04-20-V03 - Výzva na podporu projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 06. 10. 2023 do 30. 11. 2023

Predmet podpory

Podpora projektov vysokých škôl zameraných na návštevy zahraničných veľtrhov a náborových podujatí v zahraničí, systematická propagácia vysokej školy

Operačné programy

  • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

Verejná vysoká škola v zmysle §2 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím pre realizáciu projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávneným projektom na účely tejto výzvy sú projekty na podporu internacionalizácie a propagácie verejných vysokých škôl, týkajúce sa 3 hlavných aktivít, ktorými sú:

  • Aktivita 1 s názvom: Účasť na medzinárodných podujatiach - výročných konferenciách zahraničných asociácií vzdelávateľov
  • Aktivita 2 s názvom: Účasť na medzinárodných náborových podujatiach
  • Aktivita 3 s názvom: Komunikačná kampaň

Aktivita 1 pozostáva z účasti prijímateľa na výročných konferenciách troch zahraničných asociácií vzdelávateľov, a to: EAIE10, NAFSA11, APAIE12. Žiadateľ určí zástupcov verejnej vysokej školy, ktorí budú aktívne reprezentovať žiadateľa na národnom stánku MŠVVaŠ SR v rámci výročnej konferencie a zároveň aktívne vyvíjať iniciatívu na individuálnu propagáciu žiadateľa s cieľom presadzovania politiky internacionalizácie verejnej vysokej školy a sieťovanie so zahraničnými vysokými školami/výskumnými alebo vedeckými inštitúciami.

Aktivita 2 pozostáva z účasti Žiadateľa na celkovo minimálne 10 medzinárodných náborových podujatiach podľa výberu Žiadateľa v súlade s nižšie uvedenými spôsobmi. Žiadateľ určí zástupcov vysokej školy, ktorí budú aktívne reprezentovať Žiadateľa na medzinárodných náborových podujatiach určených žiadateľom v rámci ŽoPPM a zároveň aktívne vyvíjať iniciatívu na propagáciu žiadateľa a sieťovanie s cieľom presadzovania politiky internacionalizácie vysokej školy.

Aktivita 3 je synergickou aktivitou prijímateľa vo vzťahu k Aktivite 1 a Aktivite 2 smerujúcou k zviditeľneniu a zatraktívneniu prijímateľa v zahraničí s cieľom zvýšenia povedomia o danej verejnej vysokej škole a propagácie štúdia pre zahraničných študentov a zabezpečenie posilnenia alebo nadviazania nových medzinárodných spoluprác so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v oblasti vysokého školstva.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Výskumná a inovačná infraštruktúra
  • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 4 550 000,00 €

  • univerzity a vysoké školy
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max.
univerzity a vysoké školy 0 100 0 455 000

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa považujú výdavky potrebné na zabezpečenie internacionalizácie vysokých škôl v zahraničí, ktorými sa financujú oprávnené aktivity tejto výzvy.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom