• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Splníme Vám viac ako len 3 želania

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 09. 10. 2023 do 30. 11. 2023

Predmet podpory

Cieľom podprogramu 1.1 je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie obnovy kultúrnych pamiatok, prezentácia využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 1 b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, c) vyšší územný celok alebo obec, d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, e) občianske združenie, f) nadácia, g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou, h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, i) neinvestičný fond, j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, l) Matica slovenská, m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • na obnovu kultúrnej pamiatky - strechy (krov, krytina, klampiarske práce, komíny),
 • na obnovu kaštieľov, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave,
 • na obnovu kultúrnych pamiatok po prírodnej katastrofe z roku 2023 (v popise projektu
je potrebné uviesť dátum prírodnej katastrofy a jej stručný popis),
 • na podporu projektu, ktorého kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý
sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov,
 • na podporu projektu, ktorého kultúrna pamiatka je situovaná v lokalite, ktorá
je aktívnym centrom cestovného ruchu alebo v lokalite, ktorá má potenciál rozvoja cestovného ruchu (napr. situovanie na niektorej z kultúrnych trás – v popise projektu uviesť v akom centre cestovného ruchu alebo na akej kultúrnej trase sa kultúrna pamiatka nachádza).

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom.
Na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je bytový dom, môže žiadosť podať len vlastník bytového domu, vlastník bytu ktorý je splnomocnený ostatnými vlastníkmi bytov alebo právnická osoba podľa § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb

Oprávnené výdavky

1. pamiatkový výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, dokumentácia spracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)): umelecko-historický, architektonicko-historický, urbanisticko-historický, archeologický. 2. prípravná dokumentácia, stavebno-technické posudky (zamerané napr. na statiku alebo vlhkosť objektu), zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky, 3. projektová dokumentácia (nariadená rozhodnutím krajského pamiatkového úradu, vykoná oprávnená osoba podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v popise projektu žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 4. zabezpečovacie práce (zabezpečenie havarijného stavu, nariadené stavebným úradom v zmysle § 94 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) alebo krajským pamiatkovým úradom podľa § 31 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v popise projektu žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu + realizácia prác), 5. obnova fasády (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác, 6. obnova strechy a súvisiacich konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác); v tom: - oprava alebo výmena strešnej krytiny (napr. montáž, demontáž, čistenie strešnej krytiny), - oprava krovu, - výmena krovu, - oprava alebo výmena laťovania alebo debnenia strešnej konštrukcie, - oprava alebo výmena strešných klampiarskych konštrukcií, - ošetrenie drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu. 7. obnova komína (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác), 8. obnova okien (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác); v tom: - oprava okien, - výmena okien. 9. obnova podláh v interiéri (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác); v tom: - oprava podláh, - výmena podláh. 10. obnova dverí (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác); v tom: - oprava dverí, - výmena dverí. 11. umelecko-remeselné práce na obnove stavebných detailov (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, nasamostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác), 12.obnova schodov a schodísk (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác), 13.obnova zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác), 14.obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác, ), 15. obnova povrchov v interiéri (napr. omietky, obklady, maľby, tapety; nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, v prípade, že ide o omietky s maliarskou alebo štukovou výzdobou, žiadateľ nasamostatnej prílohe uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác ), 16. obnova vnútorných a vonkajších rozvodov infraštruktúry (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác), 17.statické zabezpečenie objektu (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác), 18. sanácia vlhkosti objektu (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác ); v tom: – izolácia, – zhotovenie opláštenia, – podmurovanie, – drenážovanie. 19. obnova zámočníckych alebo kováčskych konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, nasamostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác); v tom: - výmena zámočníckych alebo kováčskych konštrukcií, - oprava zámočníckych alebo kováčskych konštrukcií. 20. obnova vonkajších spevnených plôch a terénne úpravy (napr. dlažby, rigoly, oporné múriky; nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác), 21. údržba historických cintorínov alebo areálov piety (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, nasamostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác), 22. obnova historických technických zariadení (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác), 23. lešenie (nákup do 1.699 eur alebo prenájom), 24. demontáž alebo montáž kultúrnej pamiatky (odsúhlasené príslušným krajským pamiatkovým úradom), 25.prevoz a iné premiestnenie kultúrnej pamiatky za účelom obnovy a reštaurovania (odsúhlasené príslušným krajským pamiatkovým úradom), 26.materiálové náklady - nákup stavebného materiálu (nákup materiálu je neoddeliteľnou súčasťou realizačných prác aje súčasťou fotodokumentácie zrealizovaných prác) – pri svojpomocnej obnove pamiatky.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom