• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 11I01-21-V28 - Finančná podpora pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie nových všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach
Splníme Vám viac ako len 3 želania

11I01-21-V28 - Finančná podpora pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie nových všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 10. 10. 2023 do 31. 07. 2024

Predmet podpory

Zvýšenie potrebnej kapacity verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v nedostatkových okresoch prostredníctvom finančnej kompenzácie nákladov na zriadenie a prevádzkovanie novej všeobecnej ambulancie.

Operačné programy

 • Zdravie

Oprávnenosť žiadateľa

 • 1. LEKÁR
 • 2. POSKYTOVATEĽ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
 • 3. PRÁVNICKÁ OSOBA
 • 4. POSKYTOVATEĽ zdravotnej starostlivosti

Územné obmedzenie

V prípade, ak ide o žiadateľa uvedeného v 3. časti, podmienke č. 1 bode 1.,2. a 3. tejto výzvy, územná oprávnenosť realizácie Aktivity je na účely tejto výzvy definovaná splnením podmienok podľa:

 • § 5d ods.1 písm. d) zákona o poskytovateľoch, podľa ktorého MZ SR na základe vyhodnocovania stavu siete k 1.1.2023 podľa § 5 ods. 6 určí každoročne do 31. júla, pre ktoré okresy alebo obce sa poskytuje príspevok amaximálny počet príspevkov vdanom okrese, výšku príspevku a zverejní metodiku rozdelenia príspevkov. V nadväznosti na vyššie uvedené MZ SR zverejní Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024 na svojom webovom sídle.
V prípade, ak ide o žiadateľa uvedeného v 3. časti, podmienke č. 1 bode 4 tejto výzvy, územná oprávnenosť realizácie Aktivity je na účely tejto výzvy definovaná splnením podmienok podľa:
 • § 5d ods.1 písm. d) zákona o poskytovateľoch, podľa ktorého MZ SR na základe predchádzajúceho vyhodnocovania stavu siete k 1.1.2022 podľa § 5 ods. 6 určilo do 31. júla, pre ktoré okresy alebo obce sa poskytuje príspevok a maximálny počet príspevkov v danom okrese, výšku príspevku a zverejnilo metodiku rozdelenia príspevkov. V nadväznosti na vyššie uvedené MZ SR zverejnilo Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 až júl 2023 na svojom webovom sídle.

Podporované (oprávnené) aktivity

Prijatím príspevku sa zároveň poskytovateľ čerpajúci príspevok zaväzuje počas najmenej piatich rokov odo dňa začatia prevádzkovania novej všeobecnej ambulancie:

 • prevádzkovať všeobecnú ambulanciu v okrese, pre ktorý získal príspevok,
 • poskytovať zdravotnú starostlivosť vo všeobecnej ambulancii najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne, z toho najmenej jeden deň poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej do 17:00 hod.
 • umožniť bezplatné objednávanie pacientov spôsobom obvyklým u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • ak ide o žiadateľov podľa bodu 2. a 4. podmienky PPM č. 1. v bode 3.1, zabezpečiť poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti lekármi v súčte najmenej o jeden úväzok viac ako uviedol žiadateľ v čestnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu zmluvy o PPM (Príloha č. 2 výzvy).

Dĺžka realizácie projektu

Časová oprávnenosť realizácie aktivít spočíva vzačatí prevádzkovania ambulancie v lehotách a v zmluve o PPM, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výzvy. Vo fáze predkladania ŽoPPM žiadateľ o príspevok deklaruje záujem:

 • predložiť právoplatne povolenie na prevádzkovanie novej všeobecnej ambulancie najneskôr do 12 mesiacov po mesiaci, v ktorom nadobudla zmluva o PPM účinnosť,
 • začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu do 3 mesiacov od právoplatnosti povolenia, ktoré je povinný predložiť v zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v stanovenej lehote a tiež v tejto lehote preukázať orgánu príslušnému na vydanie povolenia a ministerstvu zdravotníctva splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia. Tento bod sa nevzťahuje na žiadateľa podľa bodu 4. podmienky PPM č. 1.

Podporované oblasti

 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 9 109 692,00 €

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 60 000 80 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 60 000 80 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 60 000 80 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 60 000 80 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom