• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 11I02-21-V10 - Financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti
Splníme Vám viac ako len 3 želania

11I02-21-V10 - Financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 12. 2022 do 17. 03. 2023

Predmet podpory

Vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie. Investíciami do moderných budov a technického vybavenia sa zefektívnia klinické a prevádzkové procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacienta a personál a zníži sa riziko nozokomiálnych nákaz. Obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny sa zatraktívni prostredie pre špičkových odborníkov a pomôže znížiť ich odliv do zahraničia.

Operačné programy

 • Zdravie

Oprávnenosť žiadateľa

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti

Územné obmedzenie

Územná oprávnenosť realizácie projektov je definovaná na celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a) realizácia nových stavieb
 • b) rekonštrukcia a modernizácia stavieb
 • c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
 • d) zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
 • e) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
 • f) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • g) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov,
 • h) búracie práce.

Dĺžka realizácie projektu

Obdobie oprávnenosti výdavkov celkovo je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 najneskôr do 30. júna 2026.
Realizácia aktivít ŽoPPM musí byť ukončená najneskôr do dátumu 30. júna 2026.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podporované aktivity
 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 5 000 000 Nie je obmedzené
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 5 000 000 Nie je obmedzené
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 5 000 000 Nie je obmedzené
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90 5 000 000 Nie je obmedzené
NNO, cirkev 0 90 5 000 000 Nie je obmedzené
samospráva 0 100 5 000 000 Nie je obmedzené
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 5 000 000 Nie je obmedzené
nezisková organizácia 0 90 5 000 000 Nie je obmedzené
združenie právnických osôb 0 100 5 000 000 Nie je obmedzené
združenie fyzických osôb 0 100 5 000 000 Nie je obmedzené

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom