• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 11I03-21-V19 - Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou
Splníme Vám viac ako len 3 želania

11I03-21-V19 - Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 10. 2023 do 10. 01. 2024

Predmet podpory

Vybudovať sieť digitalizovaných patologických pracovísk integrovaných do národného VNA archívu patologických vyšetrení (z ang. Vendor Neutral Archive), v ktorom bude k dispozícii softvérové vybavenie využívajúce umelú inteligenciu pre efektívnejšie vyhodnocovanie patologických vyšetrení.

Operačné programy

 • Zdravie

Oprávnenosť žiadateľa

 • Poskytovateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je nemocnica v súlade s § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“).
 • Poskytovateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v súlade s § 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z.

Územné obmedzenie

Územná oprávnenosť realizácie projektov je definovaná na celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a.) Digitalizácia postupu spracovania preparátov
 • b.) Digitalizácia preparátov využitím celo- sklíčkového digitálneho skenera
 • c.) Ukladanie digitálnych vyšetrení do dátového úložiska
 • d.) Integrácia na služby NZIS a Archív obrazových vyšetrení
 • e.) Implementovaný nástroj AI pre patológiu

Dĺžka realizácie projektu

Obdobie oprávnenosti výdavkov celkovo je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 najneskôr do 31. decembra 2025. Túto lehotu je vykonávateľ v riadne odôvodnených prípadoch oprávnený predĺžiť. Z prostriedkov mechanizmu možno financovať len také opatrenia, ktorých implementácia (s ktorou vznikajú výdavky) začala až 1. februára 2020 alebo neskôr a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií a reforiem obsiahnutých v Pláne obnovy.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
NNO, cirkev 0 90
samospráva 0 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
nezisková organizácia 0 90
združenie právnických osôb 0 100
združenie fyzických osôb 0 100

Oprávnené výdavky

 • Prípravná a projektová dokumentácia – maximálne do výšky 2% z poskytnutých prostriedkov mechanizmu (ak je nevyhnutná)
 • Materiálno-technologické vybavenie:
  • Skenovacie zariadenia
  • Celo-sklíčkový skener
  • Tlačiarne
  • čiarových/QR kódov
  • na sklíčka UV
  • na bločky INK
  • Čítačky čiarových/QR kódov
  • Makroskopický stôl
  • Zariadenia na fotodokumentáciu
  • PC zostavy
  • All-In-One
  • Úložisko (minimálne 200 TB)
 • Informačné systémy
  • nákup IS – LIS, nástroje na prepis slova do text (speech to text), AI nástroje
  • úprava IS
  • integrácie IS maximálne do výšky 15% z poskytnutých prostriedkov mechanizmu
 • Infraštruktúra
  • kabeláž
  • prípojky
 • Drobné stavebné úpravy maximálne do výšky 10% z poskytnutých prostriedkov mechanizmu

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom