• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Splníme Vám viac ako len 3 želania

1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 09. 10. 2023 do 30. 11. 2023

Predmet podpory

Cieľom podprogramu 1.2 je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok v lokalitách, ktoré sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO; príprava a realizácia ich obnovy, reštaurovania a regenerácie; prezentácia a využitie kultúrnych pamiatok v rámci pamiatkových území v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, c) vyšší územný celok alebo obec, d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, e) občianske združenie, f) nadácia, g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou, h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, i) neinvestičný fond, j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, l) Matica slovenská, m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Územné obmedzenie

 • Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
 • Levoča, Spišský hrad a pamiatky jeho okolia
 • Vlkolínec
 • Bardejov
 • Drevené kostoly slovenskej časti Karpatskej horskej oblasti
 • Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave - Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • na obnovu aleboreštaurovanie kultúrnych pamiatok po prírodnej katastrofe z roku 2023 (v popise projektu je potrebné uviesť dátum prírodnej katastrofy a jej stručný popis),
 • na obnovu striech (krov, strešná krytina, klampiarske práce, komín),
 • sanácia vlhkosti objektu,
 • na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti drevených chrámov v slovenskej časti
Karpatského oblúka,
 • na podporu projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý
sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom.
Na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je bytový dom, môže žiadosť podať len vlastník bytového domu, vlastník bytu ktorý je splnomocnený ostatnými vlastníkmi bytov alebo právnická osoba podľa § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb

Oprávnené výdavky

1. pamiatkový výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, dokumentácia spracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)): umelecko-historický, architektonicko-historický, urbanisticko-historický, archeologický. 2. reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie (v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, dokumentácia spracovaná v zmysle vyhlášky), 3. reštaurovanie kultúrnej pamiatky (nákup materiálu + realizácia reštaurátorských prác v súlade s návrhom na reštaurovanie a s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, žiadateľ predloží rozpočet a rozsah reštaurátorských prác, ktorý spracoval a podpísal reštaurátor oprávnený na predmetný druh prác – reštaurátorský rozpočet), 4. dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (dokumentácia bude spracovaná v zmysle vyhlášky), 5. pamiatkový alebo reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie historického hudobného nástroja (nariadený rozhodnutím krajského pamiatkového úradu, dokumentácia spracovaná v zmysle vyhlášky), 6. umelecká intonácia a ladenie historického hudobného nástroja (realizácia prác), 7. obnova, reštaurovanie historického hudobného nástroja (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 8. inventarizácia hodnotných slohových prvkov (nariadená rozhodnutím krajského pamiatkového úradu), 9. prípravná dokumentácia, stavebno-technické posudky (zamerané napr. na statiku alebo vlhkosť objektu), zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky, 10. projektová dokumentácia (nariadená rozhodnutím krajského pamiatkového úradu, vykoná oprávnená osoba podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v popise projektu žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 11. zabezpečovacie práce (zabezpečenie havarijného stavu, nariadené stavebným úradom v zmysle § 94 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) alebo krajským pamiatkovým úradom podľa § 31 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v popise projektu žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, nákup materiálu + realizácia prác), 12.obnova fasády (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 13. obnova strechy a súvisiacich konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu) v tom: - oprava alebo výmena strešnej krytiny, - oprava krovu, - výmena krovu, - oprava alebo výmena laťovania alebo debnenia strešnej konštrukcie, - oprava alebo výmena strešných klampiarskych konštrukcií, - ošetrenie drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu. 14.obnova komína (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 15. obnova okien (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu); v tom: - oprava okien, - výmena okien. 12
16. obnova podláh v interiéri (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu); v tom: - oprava podláh, - výmena podláh. 17. obnova dverí (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu); v tom: - oprava dverí, - výmena dverí. 18. umelecko-remeselné práce na obnove stavebných detailov (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 19.obnova schodov a schodísk (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 20.obnova zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 21.obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 22. obnova povrchov v interiéri (napr. omietky, obklady, maľby, tapety; nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, v prípade, že ide o omietky s maliarskou alebo štukovou výzdobou, žiadateľ na samostatnej prílohe uvedie presnejšiu špecifikáciu), 23. obnova vnútorných a vonkajších rozvodov infraštruktúry (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 24.statické zabezpečenie objektu (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 25. sanácia vlhkosti objektu (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 26. obnova zámočníckych alebo kováčskych konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu); v tom: - výmena zámočníckych alebo kováčskych konštrukcií, - oprava zámočníckych alebo kováčskych konštrukcií. 27. obnova vonkajších spevnených plôch a terénne úpravy (napr. dlažby, rigoly, oporné múriky; nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 28. obnova a reštaurovanie prícestných kaplniek, pamätníkov (nehnuteľné objekty bez súpisného čísla, ktoré nie sú súčasťou stavby evidovanej pod súpisným číslom; vlastník parcely, na ktorej sa nachádzajú, nemusí byť totožný s vlastníkom pamiatky – žiadateľom; nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, keď pamiatkový úrad nenariadi reštaurovanie objektu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 29.obnova a reštaurovanie náhrobkov alebo hrobiek (nehnuteľné objekty bez súpisného čísla; vlastník parcely, na ktorej sa nachádzajú, nemusí byť totožný s vlastníkom pamiatky - žiadateľom, nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, žiadateľ predloží rozpočet a rozsah reštaurátorských prác, ktorý spracoval a podpísal reštaurátor oprávnený na predmetný druh prác – reštaurátorský rozpočet), 30. údržba historických cintorínov alebo areálov piety (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 31. obnova historických pecí alebo kachlí (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 32. obnova historickej parkovej alebo záhradnej zelene (napr. nákup stromčekov a kríkov, nákup ostatného materiálu potrebného k sanácii historických parkov + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 33. obnova drobnej historickej parkovej alebo záhradnej architektúry (napr. fontány, lavičky, besiedky, zimné záhrady, oranžérie, oplotenie, nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 34. obnova historických technických riešení v parkoch a záhradách (napr. zavlažovací systém, nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 35. obnova a reštaurovanie historických zvonov (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 36. obnova historických technických zariadení (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 37. lešenie (nákup do 1.699 eur alebo prenájom), 38. demontáž alebo montáž kultúrnej pamiatky (odsúhlasené príslušným krajským pamiatkovým úradom), 39.prevoz a iné premiestnenie kultúrnej pamiatky za účelom obnovy a reštaurovania (odsúhlasené príslušným krajským pamiatkovým úradom), 40. stavebný a autorský dozor, 41. materiálové náklady - nákup stavebného materiálu – pri svojpomocnej obnove pamiatky.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom