• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 12I03-21-V16 - Vybudovanie psycho-sociálnych centier
Splníme Vám viac ako len 3 želania

12I03-21-V16 - Vybudovanie psycho-sociálnych centier


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 11. 2022 do 31. 01. 2023

Predmet podpory

Vybudovaním psycho-sociálnych centier sa naplní cieľ, ktorým je zabezpečiť adekvátnu dlhodobú starostlivosť, o dlhodobo chorých pacientov, najmä v ich prirodzenom prostredí, mobilným tímom, predchádzať ich umiestňovaniu do ústavnej starostlivosti, resp. zvýšiť kvalitu života v týchto zariadeniach. Opatrením sa má predchádzať hospitalizáciám, resp. skracovať dĺžku hospitalizácie. Opatrenie bude klásť dôraz na dospelých a detských pacientov, s obmedzenou sociálnou adaptáciou.

Operačné programy

 • Zdravie

Oprávnenosť žiadateľa

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 písm. a), b) a c) Zákona č. 578/2004 Z. z. s vydaným povolením podľa § 11 Zákona č. 578/2004 Z. z. na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia s odborným zameraním: psychiatria, detská psychiatria, klinická psychológia, liečebná pedagogika.

Územné obmedzenie

Pre relizáciu projektu je oprávneným územím celé Slovensko.

Podporované (oprávnené) aktivity

A) Výstavba nového psycho-sociálneho centra,
B) Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich priestorov na vybudovanie nového psycho-sociálneho centra,
C) Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
D) Materiálno-technické vybavenie nového psycho-sociálneho centra,
E) Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
F) Budovanie bezbariérových prístupov,
G) Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov,
H) Obstaranie dopravných prostriedkov.

Dĺžka realizácie projektu

Obdobie oprávnenosti výdavkov je stanovené medzi 1. februárom 2020 a 30. septembrom 2025.
Realizácia aktivít ŽoPPM musí byť ukončená najneskôr do 30. septembra 2025.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 0 652 400
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 0 652 400
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 0 652 400
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 0 652 400
NNO, cirkev 0 100 0 652 400
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 0 652 400
nezisková organizácia 0 100 0 652 400

Doplňujúce a špecifické informácie

Nová budova musí spadať do energetickej triedy A0.
Pri obnove budov je potrebné splniť cieľ úspory minimálne 30% primárnej energie, v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom