• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 12I05-21-V15 - Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra
Splníme Vám viac ako len 3 želania

12I05-21-V15 - Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 10. 01. 2023 do 31. 03. 2023

Predmet podpory

Vybudovanie nových diagnosticko-intervenčných centier pre osoby s poruchami autistického spektra s kvalifikovaným personálom. Súčasťou bude aj výskum porúch autistického spektra. Centrá pre PAS budú pokrývať regionálnu potrebu pre tri široké regióny. Cieľom je zvýšiť dostupnosť špecializovaných zariadení starostlivosti o poruchy autistického spektra s cieľom zabezpečiť adekvátnu liečbu tohto ochorenia.

Operačné programy

 • Zdravie

Oprávnenosť žiadateľa

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 písm. a), b) a c) Zákona č. 578/2004 Z. z. s vydaným povolením podľa § 11 Zákona č. 578/2004 Z. z. na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia s odborným zameraním: psychiatria, detská psychiatria, psychológia alebo liečebná pedagogika

Územné obmedzenie

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé Slovensko. V rámci Slovenska vzniknú tri samostatné centrá s krajskou pôsobnosťou a to :

 • špecializované centrum pre poruchy autistického spektra pre Západné Slovensko, vrátane Bratislavy
 • špecializované centrum pre poruchy autistického spektra pre Stredné Slovensko
 • špecializované centrum pre poruchy autistického spektra pre Východné Slovensko

Podporované (oprávnené) aktivity

 • A) Výstavba nového špecializovaného centra pre PAS.
 • B) Rekonštrukcia priestorov na vybudovanie nového špecializovaného centra pre PAS.
 • C) Materiálno-technické vybavenie nového špecializovaného centra pre PAS.
 • D) Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Dĺžka realizácie projektu

Obdobie oprávnenosti výdavkov celkovo je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 najneskôr do 30. septembra 2025.
Realizácia aktivít ŽoPPM musí byť ukončená najneskôr do dňa 30. september 2025.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 0 782 900
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 0 782 900
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 0 782 900
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 0 782 900
NNO, cirkev 0 100 0 782 900
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 0 782 900
nezisková organizácia 0 100 0 782 900
združenie právnických osôb 0 100 0 782 900
združenie fyzických osôb 0 100 0 782 900

Žiadateľ preto v ŽoPPM uvedie záväzok, že:
a) poskytne kvalitnú zdravotnú starostlivosť na základe obstarania nového materiálno-technického vybavenia,
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti v špecializovanom centre pre PAS,
c) zabezpečí zapojenie špecializovaného pre centra PAS do výskumných aktivít,
d) zabezpečí zapojenie špecializovaného centra pre PAS do vzdelávacieho procesu pre ďalších zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch detská psychiatria, klinická psychológia a liečebná pedagogika.

Oprávnené výdavky

Oprávnenosť výdavkov je uvedená v Prílohe č. 6 ŽoPPM a v Príručke pre žiadateľa.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Minimálna výška príspevku: nie je stanovená
 • Maximálna výška príspevku na 1 žiadateľa: 782 906,60 EUR bez DPH

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Žiadateľ musí mať k podaniu žiadosti uzatvorenú aspoň jednu zmluvu so zdravotnou poisťovňou.
 • V prípade obnovy budov (realizácia aktivít B), je minimálnym cieľom úspora 30% primárnej energie, toto preukáže žiadateľ energetickým certifikátom po zrealizovaní projektu
 • Disponovanie povolením na prevádzku centra pre PAS je hlavnou podmienkou PPM. Povolenie na prevádzku centra pre PAS alebo overenú fotokópiu podanej žiadosti na vydanie povolenia na prevádzku centra pre PAS, musí žiadateľ predložiť v lehote najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia hlavných aktivít projektu.

Ostatné informácie

Žiadateľ preto v ŽoPPM uvedie záväzok, že:
a) poskytne kvalitnú zdravotnú starostlivosť na základe obstarania nového materiálno-technického vybavenia,
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti v špecializovanom centre pre PAS,
c) zabezpečí zapojenie špecializovaného pre centra PAS do výskumných aktivít,
d) zabezpečí zapojenie špecializovaného centra pre PAS do vzdelávacieho procesu pre ďalších zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch detská psychiatria, klinická psychológia a liečebná pedagogika.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom