• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Splníme Vám viac ako len 3 želania

1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 09. 10. 2023 do 30. 11. 2023

Predmet podpory

Cieľom podprogramu 1.3 je systémová podpora subjektov zainteresovaných v procese ochrany pamiatkového fondu, ktorých cieľom je ochrana, identifikácia, dokumentácia, prezentácia a interpretácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt pamiatkového fondu.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, c) vyšší územný celok alebo obec, d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, e) občianske združenie, f) nadácia, g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou, h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, i) neinvestičný fond, j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, l) Matica slovenská.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • na publikovanie odbornej literatúry, tvorbu odbornej online platformy rozvíjajúcej
teóriu a metodológiu v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
 • na realizáciu workshopov, zameraných na podporu tradičných stavebných technológií
a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok,
 • na vypracovanie územného plánu obce v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO a v lokalite so „Značkou Európske dedičstvo“,
 • aktivity smerujúce k rozvoju kultúrneho turizmu v regióne.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb

Oprávnené výdavky

1. honoráre (odmeny) a osobné náklady: a) honoráre (odmeny) môžu byt vyplatené autorom diel, ktoré sú výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora, autorom a zhotoviteľom databáz, výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, b) osobné náklady sú odmeny za vykonanie práce na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce alebo na základe príkazných zmlúv resp. zmlúv o dielo. Upozorňujeme žiadateľov, že pri vyúčtovaní dotácie vyplatenej na základe dohody o vykonaní práce ministerstvo nebude akceptovať odvody do poisťovní ani zamestnávateľa). Odvody je možné uplatniť v spolufinancovaní. 2. prenájom priestorov na realizáciu projektu, 3. prenájom techniky na realizáciu projektu, 4. cestovné a prepravné: (zamestnanca a) cestovné:

 • výdavky organizátorov podujatí spojené s dopravou osôb zabezpečovanou
oficiálnymi dopravcami (napr. vlakové lístky, autobusové lístky),
 • výdavky spojené s dopravou osôb, zabezpečované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie (koncesnú listinu) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov,
 • výdavky spojené s dopravou osôb v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov; žiadateľ ich môže uplatniť len v prípade ak ide preukázateľne o hospodárnejšie a efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov ako doprava zabezpečovaná oficiálnymi dopravcami (ministerstvo bude akceptovať len nákup PHM), b) prepravné:
 • výdavky nesúvisiace s dopravou tovarov, napr. ak ide o výdavky spojené s prepravou
zvukovej a osvetľovacej techniky a pod., zabezpečované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie (koncesnú listinu) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • výdavky nesúvisiace s dopravou tovarov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov; žiadateľ ich môže uplatniť len v prípade hospodárnejšieho a efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov ako dopravou zabezpečovanou oficiálnymi dopravcami (ministerstvo bude akceptovať len nákup PHM),
5. služby súvisiace s realizáciou projektu, t. j. práce/služby vykonávané/realizované na objednávku/faktúru, 6. ubytovanie – výdavky účinkujúcich, organizátorov, resp. realizátorov podujatia – výdavky spojené s ubytovaním týchto osôb, 7. výroba zvukového a multimediálneho nosiča - napr. náklady spojené s výrobou nosiča ako mastering, lisovanie, balenie, obal nosiča s prílohami (booklet, inlay card), 8. polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií - predtlačová príprava (napr. sadzba, layonet, zalomenie, výstup na filmy, pdf súbory, CTP), tlač, väzba, ochranný obal a pod., 9. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu, 10. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov - výdavky na obstaranie samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí (definované zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je 1 699,- € a nižšia a prevádzkovo- technické funkcie kratšie ako jeden rok alebo dlhšie ako jeden rok. Ide len o tie samostatné hnuteľné veci, resp. súbory hnuteľných vecí, ktoré spĺňajú zároveň všetky tri uvedené kritériá. Ide o taký majetok, ktorý súvisí s realizáciou projekt, 11. služby súvisiace so spracovaním dokumentácie k objektom/predmetom pamiatkového fondu napr. geodetické práce (napr.: zameranie objektu, identifikácia stavby v teréne),

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom