• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 13I01-22-V03 - Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti
Splníme Vám viac ako len 3 želania

13I01-22-V03 - Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 07. 2024 do 30. 09. 2024
Poznámka Poskytovateľ môže výzvu uzavrieť aj predčasne, pokiaľ dôjde k schváleniu a zazmluvneniu objemu celej alokácie zdrojov výzvy.

Predmet podpory

Rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu (max. 12 miest) a v ambulantných zariadeniach, čím sa vytvoria nové kapacity a taktiež umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu.
V prípade renovácie budov musí priemerná úspora primárnej energie po realizácii projektu dosiahnuť min. 30 % (ak sa jedná o významnú obnovu budovy)

Operačné programy

 • Zdravie

Oprávnenosť žiadateľa

1. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb. Žiadateľ je/bude vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti alebo je správcom majetku od obce/VÚC.

2. Subjekty, ktoré po realizácii aktivít projektu získajú oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby na základe žiadosti o zápis do registra sociálnych služieb. Žiadateľ je/bude vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti alebo je správcom majetku.

3. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb, ktorí sú v partnerstve v zmysle § 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Partner vybuduje/zrekonštruuje zariadenie sociálnych služieb a je jeho vlastníkom alebo správcom a žiadateľ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení.

4. Obec, VÚC a združenie obcí ako zriaďovateľ poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý zriadi/založí nový subjekt ako budúceho poskytovateľa sociálnej služb, ktorý po realizácii aktivít projektu získa oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby na základe žiadosti o zápis do registra sociálnych služieb, musí byť organizáciou zriadenou alebo založenou obcou, VÚC a združením obcí s väčšinovými vlastníckymi /majetkovými právami obce/VÚC/združenia obcí a v partnerstve. Žiadateľ vybuduje/zrekonštruuje zariadenie sociálnych služieb a je jeho vlastníkom alebo správcom a partner zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení.


Oprávnená právna forma žiadateľa:

a) obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice)
b) príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/ mestskou časťou
c) vyšší územný celok
d) príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom
e) iná osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia
f) združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Oprávnená právna forma partnera v zmysle bodu 3:

 • obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť mesta Košice)
 • vyšší územný celok
 • združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Oprávnená právna forma partnera v zmysle bodu 4:
 • príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/ mestskou časťou
 • príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom
 • nezisková organizácia

Územné obmedzenie

Územná oprávnenosť realizácie projektov je definovaná na celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí.

Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zariadení, ktoré budú poskytovať služby na komunitnej báze.

Dĺžka realizácie projektu

Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako 1.2.2020 a skončí najneskôr 30.6.2026. Obdobie časovej oprávnenosti realizácie projektu je možné predĺžiť z „dôvodov hodných osobitného zreteľa".
Prijímateľ alebo ním zriadená alebo založená organizácia je povinný, podať žiadosť o zápis do registra / zmenu v registri sociálnych služieb do troch mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia alebo odovzdávacieho protokolu a zároveň byť zapísaný/mať zapísanú zmenu v registri sociálnych služieb najneskôr 30.6.2026. Konečný termín zápisu do registra sociálnych služieb je možné predĺžiť z „dôvodov hodných osobitného zreteľa.“ Poskytovateľ sociálnej služby je povinný začať poskytovať sociálnu službu v podporenom objekte/zariadení sociálnych služieb najneskôr do 6 mesiacov od zápisu do registra sociálnych služieb

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

Výška dotácie 111 469, 00 EUR s DPH sa vzťahuje na jedno miesto v pobytovom zariadení, u ambulantných zariadení je maximálna výška dotácie na 1 miesto vo výške 53 267,00 EUR s DPH.

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. na 1 vytvorené miesto bez DPH max. na 1 vytvorené miesto bez DPH
NNO, cirkev 0 100 0 111 500
samospráva 0 100 0 111 500
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 0 111 500
nezisková organizácia 0 100 0 111 500
združenie právnických osôb 0 100 0 111 500
združenie fyzických osôb 0 100 0 111 500

 • Udržateľnosť výsledkov projektov: žiadateľ musí poskytovať služby v podporenom zariadení min. 10 rokov
 • Podporený objekt v oblasti sociálnych služieb musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ( s výnimkou ak žiadateľ realizuje dva objekty pobytových služieb do 12 osoôb na jednom pozemku, čo je oprávnená aktivita)
 • Ambulantné sociálne služby musia byť zabezpečované oddelene (personálne, prevádzkovo, finančne aj priestorovo) od sociálnych služieb spojených s bývaním. Podmienka platí rovnako pre rôzne druhy pobytových sociálnych služieb.
 • K predloženiu ŽoNFP je potrebné predložiť právoplatné stavebné povolenie alebo vyjadrenie stavebného úradu, že nemá námietky proti predloženému stavebnému ohláseniu

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky sú podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie: Stavby, stavebné práce: 712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu 717001 Realizácia nových stavieb 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 716 Prípravná a projektová dokumentácia
Pozemky
711001 Nákup pozemkov
Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí 713001 Nákup interiérového vybavenia 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 713005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a materiál 713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry 718007 Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry
Výdavky na pozemky a samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí sú oprávnené, len ak žiadateľ žiada aj prostriedky na stavby a stavebné práce.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Limity výdavkov na 1 miesto:

 • ambulantné sociálne služby - 44 389 Eur bez DPH, 53 267 Eur s DPH,
 • nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest - 92 891 Eur bez DPH, 111 469 Eur s DPH,

Doplňujúce a špecifické informácie

Oprávnené ambulantné služby sú:

 • služba včasnej intervencie,
 • zariadenie pre seniorov,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • rehabilitačné stredisko,
 • domov sociálnych služieb,
 • špecializované zariadenie,
 • denný stacionár.

Oprávnené pobytové zariadenia do 12 miest sú:
 • zariadenie podporovaného bývania,
 • zariadenie pre seniorov,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • rehabilitačné stredisko,
 • domov sociálnych služieb,
 • špecializované zariadenie.
Vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti a pozemku je nevyhnutné preukázať najneskôr do dvoch mesiacov od podpísania Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Ostatné informácie

 • Udržateľnosť výsledkov projektov: žiadateľ musí poskytovať služby v podporenom zariadení min. 10 rokov
 • Podporený objekt v oblasti sociálnych služieb musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ( s výnimkou ak žiadateľ realizuje dva objekty pobytových služieb do 12 osoôb na jednom pozemku, čo je oprávnená aktivita)
 • Ambulantné sociálne služby musia byť zabezpečované oddelene (personálne, prevádzkovo, finančne aj priestorovo) od sociálnych služieb spojených s bývaním. Podmienka platí rovnako pre rôzne druhy pobytových sociálnych služieb.
 • K predloženiu ŽoNFP je potrebné predložiť právoplatné stavebné povolenie alebo vyjadrenie stavebného úradu, že nemá námietky proti predloženému stavebnému ohláseniu

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom