• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave
Splníme Vám viac ako len 3 želania

1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 09. 10. 2023 do 30. 11. 2023

Predmet podpory

Cieľom podprogramu 1.4 je podpora obnovy a konzervácie kultúrnych pamiatok - rozsiahlych architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave, zachovaných v podobe torzálnej architektúry a terénnych úprav a prístupových komunikácií v ich okolí. Do tejto kategórie sa zaraďujú hradné ruiny, mestské a iné opevnenia, pevnostné systémy, kaštiele, historické záhrady a ďalšie rozsiahle komplexy. Zároveň je cieľom podprogramu aj podpora obnovy historických parkov a záhrad.
Predložené projekty žiadostí môžu v rámci oprávnených nákladových položiek žiadať na realizáciu stavebných alebo reštaurátorských prác a súčasne môžu žiadať o vypracovanie výskumov každého druhu, prípravnej a projektovej dokumentácie alebo stavebnotechnických posudkov, ktoré sú v súlade s podmienkami danými k zámeru obnovy miestne príslušným krajským pamiatkovým úradom. Vypracovanie takýchto dokumentácií zabezpečí plynulú obnovu kultúrnych pamiatok aj v ďalších etapách.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 1 b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, c) vyšší územný celok alebo obec, d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, e) občianske združenie, f) nadácia, g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou, h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, i) neinvestičný fond, j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, l) Matica slovenská, m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • na vypracovanie prípravnej/projektovej dokumentácie alebo architektonicko- urbanistickej koncepcie areálu / pasportu,
 • na podporu projektu, ktorého kultúrna pamiatka je situovaná v lokalite, ktorá je aktívnym centrom cestovného ruchu alebo v lokalite, ktorá má potenciál rozvoja
cestovného ruchu (napr. situovanie na niektorej z kultúrnych trás – v popise projektu uviesť v akom centre cestovného ruchu alebo na akej kultúrnej trase sa kultúrna pamiatka nachádza),
 • na podporu projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov
 • možnosť zapojenia registrovaného sociálneho podniku pri obnove (žiadateľ je povinný predložiť zmluvu o budúcej zmluve/zmluvu s vybraným registrovaným sociálnym podnikom. Zoznam registrovaných sociálnych podnikov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom.
Na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je bytový dom, môže žiadosť podať len vlastník bytového domu, vlastník bytu ktorý je splnomocnený ostatnými vlastníkmi bytov alebo právnická osoba podľa § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb

Oprávnené výdavky

1. pamiatkový výskum a dokumentácia vykonaného výskumu * v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s ustanovením vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zmysle neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z. z. (ďalej len „vyhláška“); v odboroch: umelecko-historický výskum, architektonicko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum, archeologický výskum – maximálne do výšky 3 600 eur na projekt. 2. reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie (v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, dokumentácia spracovaná v zmysle vyhlášky), 3. reštaurovanie kultúrnej pamiatky (nákup materiálu + realizácia reštaurátorských prác v súlade s návrhom na reštaurovanie a s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, žiadateľ predloží rozpočet a rozsah reštaurátorských prác, ktorý spracoval a podpísal reštaurátor oprávnený na predmetný druh prác – reštaurátorský rozpočet), 4. dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (dokumentácia bude spracovaná v zmysle vyhlášky), 5. umelecko*remeselné práce na obnove stavebných detailov (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 6. inventarizácia hodnotných slohových prvkov (nariadená rozhodnutím krajského pamiatkového úradu), 7. prípravná dokumentácia, stavebno*technické posudky, zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky (napr. komplexná architektonicko – urbanistická štúdia areálu, architektonické štúdie, stavebno*technické posudky zamerané na statiku alebo vlhkosť objektu, laboratórne testy v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 8. projektová dokumentácia (v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, vykoná oprávnená osoba podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v popise projektu v popise projektu žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 9. zabezpečovacie práce (zabezpečenie havarijného stavu, nariadená stavebným úradom podľa § 94 stavebného zákona alebo krajským pamiatkovým úradom podľa § 31 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v popise projekt žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 10. stavebné práce, realizované stavebnou / remeselnou firmou, 11. obnova strešného plášťa (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 12. obnova výplní otvorov (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 13. obnova podláh (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 14.obnova komínu (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 15. obnova zámočníckych alebo kováčskych konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 16. obnova schodov a schodísk (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, v samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 17.obnova zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií, žiadateľ v elektronickej registrácii žiadosti presne špecifikuje, ktorý objekt sa ide obnovovať (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 18.obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií, žiadateľ v elektronickej registrácii žiadosti presne špecifikuje, ktorý objekt sa ide obnovovať (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 19.obnova omietok (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, v prípade, že sa jedná o omietky s maliarskou alebo štukovou výzdobou, žiadateľ v samostatnej prílohe uvedie presnejšiu špecifikáciu), 20.obnova vnútorných a vonkajších rozvodov infraštruktúry (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, v samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 21. zabezpečenie stability objektu, žiadateľ v elektronickej registrácii žiadosti presne špecifikuje o ktorý objekt sa jedná (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, v samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 22.sanácia vlhkosti objektu, žiadateľ v elektronickej registrácii žiadosti presne špecifikuje o ktorý objekt sa jedná (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 23.obnova historických technických zariadení (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, v samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 24. obnova vonkajších spevnených plôch a terénne úpravy (napr. dlažba nádvoria, sanácia zelene, rigoly, oporné múriky, nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, v samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu, treba uviesť výmeru terénnych úprav * kosenie, redukcia náletovej zelene, úprava prístupových komunikácií, max. 5 % z celkového rozpočtu projektu), 25.obnova historickej parkovej alebo záhradnej zelene (napr. nákup stromčekov a kríkov, nákup ostatného materiálu potrebného k sanácii historických parkov), 26. obnova drobnej historickej parkovej alebo záhradnej architektúry (napr. fontány, lavičky, besiedky, zimné záhrady, oranžérie, oplotenie, nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, v samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 27. obnova historických technických riešení v parkoch a záhradách (napr. zavlažovací systém, nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, v samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 28. lešenie (nákup do 1.699 eur alebo prenájom), 29.prezentácia kultúrnej pamiatky (napr. prezentácie výsledkov archeologického výskumu), 30. honorár a osobné náklady odborného koordinátora pamiatkovej obnovy (jeden koordinátor; koordinátor má maximálne 800 eur/mesiac, maximálna suma 4 800 eur na projekt), koordinátor koordinuje skupinu minimálne 6 dobrovoľníkov/pracovníkov, 31. prenájom stavebnej techniky na realizáciu projektu, 32. cestovné a prepravné, a) cestovné:

 • výdavky spojené s dopravou osôb zabezpečovanou oficiálnymi dopravcami (napr. vlakové lístky, autobusové lístky),
 • výdavky spojené s dopravou osôb, zabezpečované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie (koncesnú listinu) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • výdavky spojené s dopravou osôb v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov; žiadateľ ich môže uplatniť len v prípade ak ide preukázateľne o hospodárnejšie a efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov ako doprava zabezpečovaná oficiálnymi dopravcami (ministerstvo bude akceptovať len nákup PHM),
b) prepravné:
 • výdavky nesúvisiace s dopravou tovarov, napr. ak ide o výdavky spojené s prepravou
zvukovej a osvetľovacej techniky a pod., zabezpečované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie (koncesnú listinu) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • výdavky nesúvisiace s dopravou tovarov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov; žiadateľ ich môže uplatniť len v prípade hospodárnejšieho a efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov ako dopravou zabezpečovanou oficiálnymi dopravcami (ministerstvo bude akceptovať len nákup PHM),
33. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov (najviac do výšky 1.699 eur/ks):
 • murárske ručné náradie,
 • dielenské ručné vybavenie,
 • tesárske náradie,
 • pracovné náradie,
 • iné,
34. materiálové náklady, nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu (v prípade, keď realizáciu prác zabezpečuje žiadateľ svojpomocne):
 • stavebný materiál,
 • spojovací materiál,
 • PHM do strojov,
 • ochranné pracovné pomôcky,
 • ochranné fólie na ochranu pred poveternostnými vplyvmi,
 • iné,
35. autorský a stavebný dozor, 36. školenie BOZP (len náklady na školiteľa), 37. školenie práce vo výškach, lešenársky kurz, vypracovanie smerníc BOZP (len náklady na školiteľa), 38. honoráre (odmeny), osobné náklady a mzdové náklady pomocných pracovníkov. Upozorňujeme žiadateľov, že pri vyúčtovaní dotácie vyplatenej na základe dohody o vykonaní práce a pri vyplatení mzdových nákladov, ministerstvo nebude akceptovať odvody do poisťovní (zamestnanca ani zamestnávateľa). Odvody je možné uplatniť v spolufinancovaní.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom