• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 09. 10. 2023 do 30. 11. 2023

Predmet podpory

Cieľom podprogramu 1.5 je komplexná podpora projektov prípravy a realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, prezentácia využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami smerujúca k ich komplexnej obnove.
Podprogram 1.5 je určený len pre národné kultúrne pamiatky evidované v Zozname národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2020.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, c) vyšší územný celok alebo obec, d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, e) občianske združenie, f) nadácia, g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou, h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, i) neinvestičný fond, j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, l) Matica slovenská, m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Podporované (oprávnené) aktivity

Povinnou časťou zrealizovanej obnovy bude vytvorenie priestoru, ktorý bude sprístupnený verejnosti (napríklad expozícia, sprístupnené časti objektu (areálu) a pod.) od marca do konca októbra minimálne 200 dní v danom období. Po ukončení komplexnej obnove objektu má prijímateľ dotácie povinnosť 5 rokov sprístupniť verejnosti vytvorený priestor a v troch nasledujúcich rokoch sa zapojiť do programu Dni európskeho kultúrneho dedičstva1 a zabezpečiť v dohodnutých termínoch sprístupnenie a sprevádzanie návštevníkov priestormi objektu obnoveného z dotačného podprogramu 1.5.
Počas procesu obnovy aj po jej ukončení je požadovaná publicita realizácie za cieľom informovania verejnosti o obnove / reštaurovaní národnej kultúrnej pamiatky. Podmienkou pridelenia dotácie je spracovaná predprípravná dokumentácia a schválená výskumná dokumentácia (v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253 Z. z. zo 17. mája 2010) k plánovanej realizácii, ak bola pamiatkovým úradom predpísaná.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom.
Na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je bytový dom, môže žiadosť podať len vlastník bytového domu, vlastník bytu ktorý je splnomocnený ostatnými vlastníkmi bytov alebo právnická osoba podľa § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 1
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 1
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 1
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 1
NNO, cirkev 0 1
samospráva 0 1
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 1
univerzity a vysoké školy 0 1
nezisková organizácia 0 1
združenie právnických osôb 0 1

Oprávnené výdavky

 • a) projektová dokumentácia (ak náklad vznikol v roku 2024),
 • b) celkové stavebné náklady na komplexnú obnovu a modernizáciu národnej kultúrnej pamiatky v zmysle stavebného rozpočtu (napr.: cenkros a pod),
 • c) informačná tabula s textom v zmysle zmluvy (maximálna výška 700,00 EUR),
 • d) stavebný dozor,
 • e) vnútorné vybavenie sprístupneného priestoru a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky (maximálna výška 20 000,00 EUR)

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom