• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 2022/001 - Podpora pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru
Splníme Vám viac ako len 3 želania

2022/001 - Podpora pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 15. 05. 2022 do 31. 05. 2022
Poznámka Na výzvu je určená suma 8 000 000 EUR z prostriedkov poskytovateľa.

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru prostredníctvom pokrytia časti fixných nákladov, ktoré tieto podniky museli vynaložiť v čase ich núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie prevádzok športovej infraštruktúry. Finančný príspevok poskytovaný vrámci tejto výzvy predstavuje mimoriadnu podporu podľa § 20a zákona.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

1. Oprávneným žiadateľom je podnik, ktorý:

 • a) začal vykonávať svoju hospodársku činnosť najneskôr 31.08.2020 vrátane,
 • b) bol priamo dotknutý opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť svoju prevádzku, alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojej prevádzke,
 • c) vykázal pokles čistého obratu v dôsledku vládnych opatrení v porovnaní s obdobím špecifikovaným v článku 8 tejto výzvy o 40 % a viac.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím (sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa) je územie celej Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Refundácia nekrytých fixných nákladov žiadateľa, vypočítané ako podiel z čistého obratu v referenčnom období, a to počas oprávneného obdobia sťaženého následkami pandémie ochorenia COVID-19 a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR v spojení s poklesom čistého obratu počas tohto obdobia.

Dĺžka realizácie projektu

Spätná refundácia nákladov

 • Pre podnik, ktorý začal vykonávať svoju hospodársku činnosť najneskôr 31.3.2020 vrátane, je oprávnené obdobie stanovené od 1.4.2020 do 31.12.2021, s výnimkou obdobia od 1.6.2021 až 31.8.2021.
 • Pre podnik, ktorý začal vykonávať svoju hospodársku činnosť v období od 1.4.2020 do 31.8.2020, je oprávnené obdobie stanovené od 1.10.2020 do 31.12.2021, alebo jeho časť, s výnimkou obdobia od 1.6.2021 až 31.8.2021.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podporované aktivity
 • Miestny rozvoj
 • Podpora malých a stredných podnikov
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Výška dotácie v EUR
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 200 000

Oprávnené výdavky

Minimálna pomoc sa poskytuje formou finančného príspevku podniku vo výške 10 % z čistého obratu v referenčnom období Podnik dokladuje pokles čistého obratu pre výpočet oprávnenosti a výšky pomoci podľa referenčného obdobia.

 • Podnik, ktorý začal vykonávať hospodársku činnosť do 31.03.2019 porovnáva výšku obratu za mesiac v ktorom žiada podporu s rovnakým mesiacom z roku 2019
 • Podnik, ktorý začal vykonávať hospodársku činnosť od 01.04.2019 do 31.12.2019 porovnáva výšku obratu za mesiac v ktorom žiada podporu s rovnakým mesiacom z roku 2019. Pokiaľ v danom mesiaci v roku 2019 nevykonával hospodársku činnosť, porovnáva s priemerom obratov zo všetkých mesiacov z obdobia 01.04.2019 - 31.03.2020 za ktoré disponuje údajom o obrate.
 • Podnik, ktorý začal vykonávať hospodársku činnosť od 01.01.2020 do 31.03.2020 porovnáva výšku obratu za mesiac v ktorom žiada podporu s priemerom obratov zo všetkých mesiacov z obdobia 01.01.2020 do 31.03.2020 za ktoré disponuje údajom o obrate.
 • Podnik, ktorý začal vykonávať hospodársku činnosť od 01.04.2020 do 31.08.2020 porovnáva výšku obratu za mesiac v ktorom žiada podporu s mesiacom september 2020.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Max. 10 % z celkového obratu za referenčné obdobie
Max. do výšky rozdielu výnosov a nekrytých fixných nákladov v žiadanom období

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom