• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 2022/002 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
Splníme Vám viac ako len 3 želania

2022/002 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 17. 03. 2023 do 17. 04. 2023

Predmet podpory

Podpora športovej reprezentácie SR, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej infraštruktúry a zlepšením technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) športová organizácia podľa ZoŠ,
 • b) obec,
 • c) vyšší územný celok.

Podporované (oprávnené) aktivity

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

Na účely tejto výzvy sa rozumie:

 • a) Výstavbou investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných diel športovej infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou činnosťou.
 • b) Rekonštrukciou investičná činnosť zameraná na obnovu existujúcej športovej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku, vrátane realizácie nadstavieb, prístavieb existujúcich objektov športovej infraštruktúry alebo rozširovania plôch existujúcich objektov športovej infraštruktúry, ktorá má za následok zmenu účelu jej použitia, kvalitatívnu zmenu jej výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.
 • c) Modernizáciou najmä investičná činnosť zameraná na rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.
 • d) Technickým zhodnotením výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok). Za technické zhodnotenie hmotného majetku v súlade s § 29 zákona o dani z príjmov sa považujú aj výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa organizácia rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie, resp. aj ak technické zhodnotenie v sume 1 700 eur a menej zvyšuje vstupnú cenu hmotného majetku. Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom.
 • e) Športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté a otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu (§ 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z.z. o športe).
 • Súčasťou projektov môže byť aj vybavenie športovísk a objektov športovej infraštruktúry potrebným technickým zariadením, ako sú napr. diagnostické a regeneračné zariadenia, meracie a vyhodnocovacie zariadenia, kamerové systémy a veľkoplošné obrazovky, osvetlenie, bezpečnostné systémy, technické zázemie, zariadenia pre divákov a pod.

Dĺžka realizácie projektu

Konečný termín čerpania príspevku je 31.12.2025.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 70 100 000 1 100 000

Za spracovanie žiadosti sa platí administratívny poplatok Fondu na podporu športu vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však v sume 20,- EUR a najviac však v sume 1.000,-EUR. Platí sa na účet fondu.

Oprávnené výdavky

 • náklady na projektovú prípravu a na vyhotovenie projektovej dokumentácie priamo súvisiacej s výstavbou/rekonštrukciou/modernizáciou športovej infraštruktúry,
 • prieskumné, geologické a geodetické práce,
 • dopravné a montážne práce,
 • úhrada nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody,
 • úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia a poradenstvo pri verejnom obstarávaní (bežné výdavky),
 • výdavky na obstaranie pozemku pre výstavbu športovej infraštruktúry, maximálne však vo výške 10 % z povinného objemu spolufinancovania projektu; hodnota pozemku bude určená na základe znaleckého posudku, ktorý si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady.
 • prestrešenie existujúcej športovej infraštruktúry,
 • rekonštrukciu strechy športovej infraštruktúry,
 • výmenu starej palubovky za novú v športovej hale,
 • výmenu resp. modernizáciu osvetlenia v športovej hale,
 • rekonštrukciu diváckej tribúny pri atletickom štadióne, futbalovom štadióne alebo inom štadióne,
 • rekonštrukciu alebo výstavbu šatne v rámci športovej infraštruktúry, rekonštrukciu bežeckej dráhy,
 • stavebný dozor do výšky 1% z oprávnených výdavkov projektu, vybudovanie dlažieb a kúrenia okolo bazéna, prekrytie bazéna, šatne, sprchy,
 • miestne komunikácie ako chodníky v rámci športového areálu len za predpokladu, že ide o výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu chodníkov, spevnených plôch, prístupových ciest a parkovacích miest, ktoré sú doplnkovou aktivitou v rámci hlavnej aktivity projektu výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie športoviska, pričom je táto doplnková aktivita podmienkou pre vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia v zmysle stavebného zákona a pre následné uvedenie športovej infraštruktúry do užívania,
 • rekonštrukciu alebo modernizáciu oplotenia len za predpokladu, že ide o doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite projektu výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia športoviska a realizácia tohto oplotenia je potrebná na naplnenie cieľa projektu.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška príspevku : 100 000 EUR Maximálna výška príspevku: 1100 000 EUR

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Využívanie športovej infraštruktúry inými používateľmi - športovcami alebo športovými klubmi musí každoročne predstavovať aspoň 20 % celkovej skutočnej časovej kapacity využitia športovej infraštruktúry.
 • Športovisko musí byť multifunkčné - musí spĺňať kritériá pre organizovanie regulárnej súťaže v rôznych disciplínach v minimálne 3 uznaných športoch.
 • Spolufinancovanie projektu je minimálne vo výške 30 % z celkových oprávnených výdavkov.
 • Doklady preukazujúce VO ukončené alebo prebiehajúce, respektíve čestné vyhlásenie, že VO sa na projekt resp. jeho časti nevzťahuje sú prílohou žiadosti.

Ostatné informácie

Za spracovanie žiadosti sa platí administratívny poplatok Fondu na podporu športu vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však v sume 20,- EUR a najviac však v sume 1.000,-EUR. Platí sa na účet fondu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom