• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 2023/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
Splníme Vám viac ako len 3 želania

2023/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 02. 2024 do 29. 02. 2024

Predmet podpory

Podpora športovej reprezentácie SR, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej infraštruktúry a zlepšením technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) športová organizácia,
 • b) obec, vrátane mestských častí hlavného mesta Bratislava a mesta Košice,
 • c) vyšší územný celok,
 • d) verejná vysoká škola,
 • e) regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy
 • f) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy

Podporované (oprávnené) aktivity

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

Na účely tejto výzvy sa rozumie:

 • a) výstavbou investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných diel športovej infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou činnosťou;
 • b) rekonštrukciou investičná činnosť zameraná na obnovu existujúcej športovej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku, vrátane realizácie nadstavieb, prístavieb existujúcich objektov športovej infraštruktúry alebo rozširovania plôch existujúcich objektov športovej infraštruktúry, ktorá má za následok zmenu účelu jej použitia, kvalitatívnu zmenu jej výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami;
 • c) modernizáciou najmä investičná činnosť zameraná na rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, resp. obsahoval, ale je nevyhnutná jeho modernizácia, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok;
 • d) technickým zhodnotením výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 1.700,- EUR v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok);
 • e) športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu podľa § 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“).

Dĺžka realizácie projektu

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu: 31.12.2026 Konečný termín predloženia vyúčtovania príspevku na projekt: 31.01.2027

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • univerzity a vysoké školy
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 70 100 000 1 100 000
samospráva 0 70 100 000 1 100 000
univerzity a vysoké školy 0 70 100 000 1 100 000

Oprávnené výdavky

 • náklady na projektovú prípravu a na vyhotovenie projektovej dokumentácie priamo súvisiacej s výstavbou/rekonštrukciou/modernizáciou športovej infraštruktúry,
 • prieskumné, geologické a geodetické práce,
 • dopravné a montážne práce,
 • úhrada nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody,
 • úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia a poradenstvo pri verejnom obstarávaní (bežné výdavky),
 • výdavky na obstaranie pozemku pre výstavbu športovej infraštruktúry, maximálne však vo výške 10 % z povinného objemu spolufinancovania projektu; hodnota pozemku bude určená na základe znaleckého posudku, ktorý si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady.
 • Prestrešenie existujúcej športovej infraštruktúry,
 • Rekonštrukciu strechy športovej infraštruktúry,
 • Výmenu starého športového povrchu za nový v športovej infraštruktúre,
 • Zateplenie športovej infraštruktúry,
 • Výstavbu nového alebo výmenu, resp. modernizáciu existujúceho osvetlenia v športovej infraštruktúre,
 • Výstavbu, alebo rekonštrukciu diváckej tribúny v športovej infraštruktúre,
 • Výstavbu alebo rekonštrukciu šatní a hygienického zázemia v rámci športovej infraštruktúry,
 • Stavebný dozor maximálne do výške 1 % z oprávnených výdavkov projektu,
 • Vypracovanie projektového energetického hodnotenia a účelového energetického auditu pre potreby preukázania energetickej úspory športovej infraštruktúry
 • Oprava alebo výmena bazénovej technológie alebo chladiacej technológie na zimnom štadióne
 • Rekonštrukciu alebo modernizáciu oplotenia len za predpokladu, že ide o doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite projektu (výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii športoviska) a jeho realizácia je nevyhnutná pre naplnenie cieľa projektu,
 • Stroje a zariadenia určené výhradne na úpravu športovej plochy len za predpokladu, že ide o doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite projektu (výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii športoviska) a ich obstaranie je nevyhnutné pre naplnenie cieľa projektu a je v súlade s bodom 4. ods. (1) písm. m) a bodom 10. ods. (3) písm. b) výzvy.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška príspevku : 100 000 EUR Maximálna výška príspevku: 1100 000 EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom